آخرین اخبار «جنگل های آمازون

درصورتیکه طی بازدیدهای متوالی از قسمتهای مختلف پارک جنگلی سرخهحصار مشخص شد که تراکم بیش از حد امکانات تفریحی و بهدنبال آن سروصدای زیاد در بعضی نقاط پارک، این امکان را به بازدیدکنندگان نمیدهد. Yachkashi (1978) نیز عنوان میکند که در برخی از پارکهای جنگلی ایران مانند سیسنگان، در اثر تراکم بیش از حد وسایل تفریحی و سایر تجهیزات در یک مکان بهطور موضعی، اختلالاتی در تعادل حیاتی طبیعت بهوجود آمده است (5). این نتایج لزوم فرهنگسازی میان بازدیدکنندگان را در استفاده از مناطق نزدیکتر به جنگل را روشن میسازد. مناظر اطراف با پوشش سراسر سبز و گاه رنگیاش آدمی را وادار میکند به بیشتر دیدن.

بیشتر مراجعهکنندگان به دو پارک جنگلی ترجیح میدهند با خودروی شخصی به پارک سفر کنند که با نتایج محمودی (1386) مطابقت دارد (7). لذا استفاده از مناطق تفرجی بهنحوی با امکانات اقتصادی خانواده از جمله دارا بودن خودروی شخصی بهعنوان یک امکان اولیه ارتباط دارد. در واقع مردم دفعات بیشتری به این پارک میآیند (اغلب آنها هفتهای یک تا دو بار میآیند)، اما مدت زمان کمتری میمانند؛ درحالیکه مراجعهکنندگان به پارک جنگلی سیسنگان، دفعات کمتری به پارک میآیند (اغلب آنها سالی یک تا سه بار میآیند)، اما ترجیح میدهند مدت زمان بیشتری در پارک بمانند. علت آن است که اغلب بازدیدکنندگان پارک سرخهحصار بومی و تهرانی هستند که بهدلیل نزدیکی به پارک، تعداد دفعات بازدید آنها نیز در فواصل زمانی کوتاهتر انجام میشود، اما در سیسنگان اغلب بازدیدکنندگان غیربومی هستند و از شهرهای دیگر آمدهاند، بنابراین چون مسافت بیشتری را طی میکنند، تعداد دفعات بازدید نیزکاهش یافته است.

درخت لمنح cedrus deodara : درخت لمنح بطور طبیعی در نواحی شمال غربی همالیا،قسمت های شمالی بلوچستان و مناطق جنوب غرب افغانستان انتشار یافته اند. توصیف او در بارۀ گندهارا و وادی کابل بطور روشن ارائه کنندۀ ثروت و رفاه جوامع بودیستی دراین زمان است. در وضعیت کنونى عدم وجود یک سیستم منظم در مدیریت گردشگر که بتواند براساس یک فرایند، گردشگر را از نقطه ورود به منطقه تا نقطه خروج از منطقه به بهترین شیوه و با حداکثر بازدید از مکانهاى تاریخى و طبیعى در حداقل زمان هدایت کند کاملاً محسوس است.

نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که بعد از گذشت بیش از سه دهه، مراجعهکنندگان زمان کمتری را در پارک میمانند که البته این میتواند بهدلیل شهری بودن پارک جنگلی سرخهحصار و نزدیکی آن به مناطق جمعیتی باشد. درنهایت با توجه به نتایج این تحقیق، میتوان چنین نتیجهگیری کرد که تقاضای تفرجی بازدیدکنندگان در پارکهای جنگلی درونشهری و برونشهری (بهجز نیازهای تفرجیای که با بعد مسافت بازدیدکنندگان ارتباط دارد)، تفاوت چندانی نمیکند. وزیر بعد از چند دقیقه تفکر گویی در خواب بود و بیدار شد، گفت جناب مهندسباشی همه را حق و صدق گفتی، مرا بیدار کردی، من تصدیق اقوال شما را میکنم.

البته می شود با ماشین به حسین آباد رفت و از شیراکنس ضمن دو ساعت راه پیمایی با شیبی تند به بالنده رسید، هر دو مسیر جذابیت عجیبی دارند، و در راه داستان هایی از وجود گنج های گمشده شهر گمشده شنیده می شود. میرزامحمود رفت به آسیا سرکشی بکند و زود برگردد. واژه بودا یعنی بیدار شده یا به عبارتی به روشنی رسیده است.هنگامى که بودا به حقیقت دست یافت ، ابتدا به شهر بنارس رفت تا پنج تن از راهبان را که از وى روى برتافته بودند، بیابد.

پس اگر هوس مسافرت کرده ایدد و هیچ مقصد مشخصی ندارید، و یا حتی دوست دارید تا از بی نظیر ترین و جذاب ترین چشم انداز هایی که در ایران وجود دارد بازدید کنید، توصیه می کنیم مطالعه ادامه این مطلب را از دست ندهید و با پارک جنگلی های ایران آشنا شوید. در ادامه این مطلب، قصد داریم تا شما را با برخی از جذاب ترین و دیدنی ترین پارک جنگلی های ایران آشنا کنیم. با این حال سیدارتای کمالجو از کاخها گریخت و در طی چهار بار گریز خویش با چهار منظره آشنا گشت: پیری، بیماری، مرگ و شخصی پارسا که در پی رهایی از رنجها بود.

این مکان ها، با داشتن فضای بسیار جذاب و دیدنی و همچنین مناظر خاص و متفاوت، می توانند حال و هوای هر فردی را تغییر داده و در نهایت، سبب شود تا هر فردی، اوقات بسیار لذت بخشی را سپری نماید. در واقع لیستی که در زیر مشاهده می کنید، مجموعه ای از بی نظیر ترین و جذاب ترین پارک جنگلی های ایران است که با بازدید از آن ها، می توانید بهترین و به یاد ماندنی ترین اوقات خود را سپری نموده و در نهایت، لذت بخش ترین اوقات خود را در این مناطق سپری نمایید.

در لیست زیر برخی از زیبا ترین و دیدنی ترین پارک جنگلی های ایران را که هر فردی باید قبل از مرگ خود ببیند را معرفی کرده ایم. علاوه بر این با گذشت 30 سال، انتظار مردم از پارکهای جنگلی تغییر محسوسی نکرده است و شاید در آینده هم پابرجا بماند. علاوه بر این باید اشاره کنیم که هوای بی نظیر، وجود گونه های گیاهی متعدد و متفاوت، فضایی خاص و جدید و بسیاری از عوامل دیگر، سبب شده است تا طرفداران این جاذبه های گردشگری بسیار زیاد باشند. طبیعتا، دسته بندی های این جاذبه های گردشگری نیز بسیار متعدد و گوناگون بوده و در نهایت، هر فردی که قصد گشت و گذار را داشته باشد، گزینه های بسیار زیادی در پیش رو دارد.

بهدلیل اهمیت نیاز واقعی تفرجی بازدیدکنندگان، همانطورکه Hamill (1986)، قریشی (1382)، محمودی (1386) و بسیاری از محققان دیگر نیز در تحقیقهای خود الویتهای مردمی را مورد توجه قرار دادهاند (4 و 6 و 7)، توصیه میشود در تحقیقات بعدی نیز با استفاده از پرسشنامه، نظرات مراجعهکنندگان و نیازهای تفرجی آنها سنجیده شده و طرحریزیهای تفرجی پارکها و مناطق گردشگاهی با توجه به مشخصههای اجتماعی و اقتصادی انجام شود؛ زیرا شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر تقاضای تفرجی، کمک شایانی در اجرای مدیریت موفق تفرجگاهها و در نتیجه رضایتمندی استفادهکنندگان از این مناطق دارد.

3- مجنونیان، هنریک، «مباحثی پیرامون پارکها، فضای سبز و تفرجگاهها»، چاپ اول، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، 1374، جلد اول، فصل دوم. ما اگر بآنان پشتیبانی ننماییم، که شاینده نخواهد بود، و اگر نماییم خواهند گفت ما میخواستیم قند ارزان گردد و ملایان نگزاردند، و باین بهانه بهای خوردنیها را بالا خواهند برد، و ببهانه ایمنی شهر و جلوگیری از آشوب، بسیاری را گرفته و از شهر بیرون خواهند گردانید. بهعلاوه هر تفرجگاه با توجه به موقعیت جغرافیایی، جاذبههای طبیعی، نزدیکی به مراکز جمعیتی، تسهیلات خدماتی و تفرجی درون و مجاور آن، مراجعهکنندگان و گردشگران خاصی خواهد داشت که بهطبع نیازهای تفرجی خاصی هم خواهند داشت که ممکن است با نیازهای بازدیدکنندگان از مناطق تفرجی دیگر تفاوت داشته باشد.

این مهم در بررسی انجامشده در پارک جنگلی سرخهحصار کاملاً تأیید شد که در برنامهریزی تفرجی برای تأمین نیازهای تفریحی آینده امری اجتنابناپذیر است. کیادلیری گفته است: بهره برداری بی رویه در مدت طولانی باعث شد تا موجودی جنگل ها کم شود به همین دلیل هیئت دولت در سال ۹۱ طی مصوبهای برداشت از جنگلهای شمال را تنها در قالب درختان آفت زده، خشک شده و افتاده را قانونی اعلام کرد.رئیس انجمن جنگلداری ایران در ادامه بابیان اینکه در سال ۹۵ با وخیم تر شدن اوضاع جنگل ها، طرح تنفس تصویب شد، تاکید کرد: با تصویب قانون طرح تنفس جنگل، برداشت درختان خشک و افتاده نیز ممنوع شد، چون احساس می شد برداشت این نوع درختان میتواند معبری برای برداشت های غیر مجاز و بی رویه در جنگل های شمال باشد.

بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که با توجه به اینکه سرخهحصار یک پارک جنگلی شهری است، مبدأ مراجعه اغلب افراد تهران بوده و بیشترین تقاضا برای تفرج از طرف شهروندان تهرانی است. اما با وجود اینکه وسعت کشور ایران بسیار زیاد بوده و همچنین دو رشته کوه البرز و زاگرس سبب ایجاد پوشش های گیاهی خاص و متفاوت در نقاط مختلفی از این کشور شده اند، بهترین، مناسب ترین و زیبا ترین پارک جنگلی های ایران برای بازدید کجا هستند؟ اما باید اشاره کنیم که یکی از بهترین و مناسب ترین گزینه های گردش و تفریح، بازدید از زیباترین پارک جنگلی های ایران می باشد.

شهرهای شمالی ایران در استانهای گلستان، گیلان و مازندران؛ کلبه جنگلیهای متعددی را در خود جای دادهاند که میتوان برای چند روز اجاره کرد و در دل جنگل یک زندگی همراه با هیجان بینظیر را تجربه کرد. با وجود تشکیل دولتجدید، به سبب اختلاف نظر اعضای این دولت به ویژه میرزا و حیدر خان، گیلان عملاً به چهار بخش تقسیم شد و هریک در اختیار یکی از مجاهدان قرار گرفت. اصلاحات ارضی سالهای ۱۳۴۲-۱۳۴۴ باعث شتاب بیشتر مهاجرت شد. جنگلهای ارسباران همان طور که قبلاً هم بدان اشاره شد به دلیل داشتن 220 گونه پرنده، ۳۸ گونه خزنده، پنج گونه دوزیست، ۴۸گونه پستاندار (نظیر کل و بز، گراز، خرس قهوهای، گرگ، «وشق» (سیاهگوش) و «پلنگ») و ۲۲ گونه ماهی وجود دارد.

در واقع، بدون شک، امروزه در کشور ایران، تعداد بسیار زیادی از پارک های جنگلی وجود دارد و به همین سبب باید اشاره کنیم که کدام یکی از این پارک های جنگلی دارای زیبا ترین و دیدنی ترین محیط ها بوده و سفر به آن بسیار خاطره انگیز و لذت بخش خواهد بود؟ همچنین باید اشاره کنیم که نشستن در دل طبیعت و تماشای چشم انداز های بسیار جذاب و زیبا، یکی از تفریحات بسیار لذت بخشی است که امروزه هر فردی می تواند اقدام به انجام آن کند. این پارک تماشایی در محیط جلگهای قرار گرفته و طراحی آن به اواخر دهه 40 خورشیدی برمیگردد؛ یک منطقه طبیعی زیبا، که هم محدودهای برای نگهداری حیوانات وحشی دارد و هم پناهگاههای چوبی برای اقامت گردشگران به همراه دیگر امکانات رفاهی است.

سی. ای. بوسورت بـه یک گزارش کمپاین سلطان مسعود (1031- 41 م) جانشین محمود غزنوی بمقابل بعضی یـاغیـان اشاره مـیکند. طلای بکتریـا احتمالا اشاره بـه طلائی باشد کـه هنوزهم دردریـاهای بدخشان و شمالی ترین قسمت پاکستان فعلی یـافت مـیشود. پارک جنگلی های ایران، از جمله مکان هایی هستند که با بازدید از آن ها می توان اقدام به انجام فعالیت های تفریحی متعددی کرد و همچنین باید اشاره کنیم که با سفر به آن ها می توان برای مدتی، اقدام به فرار از زندگی های شهری، دود و دم هوا، آلودگی های آزار دهنده، شلوغی ها و ازدحام بیش از حد در شهر ها، ترافیک های متعدد، و به طور کلی، هر آن چه که به شهر ها مربوط است نمود.

دیدگاهتان را بنویسید