آخرین اخبار «جنگل های ا

به همین علت مردمان سری لانکا ، برمه ، لائوس ، تایلند و کامبوج عمدتاً بودایی هستند . یکتعداد گروههای دیگری نیز وجود دارند کـه منشای آنـها درنیم قارۀ هند قراردارد، یـا حد اقل از نگاه تباری مربوط بـه مردمان هند و پاکستان اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اهالی منطقه شوراب کوهمره در شهر شیراز استان فارس از قطع درختان و نابودی سرانه فضای سبز در جنگل این منطقه گلایه دارند. جنگل ابر در شاهرود سمنان، که از استان ها کویری میباشد، یکی از سرسبزترین مناطق ایران است که در شمال شهر شاهرود قرار گرفته است. قزلباش ها درشـهرهای عمده افغانستان وعمدتا درکابل زندگی مـیکنند.

کاوشگران مندیگک هفت دورۀ عمده را درآنجا تشخیص کرده اند کـه دوره های 1 الی 4 مربوط عصرمس و برونزاند. دوره های 6 و 7 مربوط بـه عصر(پیشرفته) آهن بوده و دربرگیرندۀ کلالی (سفالی) هست که با کاشی های یـافت شده درمراحل پائینی نزدیک کندهارکهنـه (مربوط بـه اوایل و نیمۀ هزارۀ اول ق م) قابل مقایسه است. مـهمترین ساحۀ عصر مس و برونز شناخته شده که تا کنون، مندیگک درجنوب افغانستان است.

دراینوقت، سنگ هنوزمادۀ عمدۀ تولید وسایل هست که با معرفی فلزات یعنی مس و برونز (برنج) تغیرخورده و باینترتیب باستان شناسان غالبا بین عصر مس و متعاقبا عصر برونز تفاوت قایل مـیشوند، با وجودیکه چنین دوره بندی که تا حدودی دلخواهانـه (انتخابی) است. اینـها همچنان نشاندهندۀ یک رابطۀ قوی بین افغانستان شرقی وجنوبشرقی ازیکطرف و مسیرهای کوهی امتداد اندوس درون پاکستان امروزی از طرف دیگر است، تمام این ساحات بطور تقریبی زیستگاه پشتون های امروزی است. کتاب «کدوی قلقله زن» با هدف آموزش کودکان در برابر سختیها و همچنین کاهش ترس در آنان از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار شد.

روستای خوشواش در میان مناطق ییلاقی آمل به شمار می رود و این منطقه همانند فیلبند، به لطف ارتفاعی که دارد در بالای ابرها قرار داشته و گردشگران همواره با مراجعه به روستای خوشواش با پدیده اقیانوس ابرها روبرو خواهند شد. اما ، علی رغم ارتفاع زیاد این درختان ، ریشه آنها در نزدیکی سطح زمین قرار دارد و به ندرت بیشتر از چند سانتی متر در عمق خاک فرو می رود. وی در مورد آفت موجود در منطقه کلیبر یادآوری کرد: در جنگلهای حوزه شهرستان کلیبر، آفت از نوع ابریشمباف ناجور است که در سال ۱۳۹۹ عملیات مکانیکی برای جمعآوری شفیره و لانههای زمستان گذران در سطح ۲ هزار هکتار انجام شد، ولی با توجه به تجربهای که وجود داشت کارشناسان گیاه پزشکی اداره کل منابع طبیبعی و آبخیزداری آذربایجانشرقی و اعضای کارگروه تخصصی گیاه پزشکی اداره کل متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی و متخصصان امر در ادارهکل منابع طبیعی از ابتدای امسال جنگلهای ارسباران را از نظرشیوع آفت وسطح گسترش مورد رصد و پایش قرار دادند.

اگر سناریو وحشتناک یادشده عملی شود، امنیت آب برای بیش از ۳۵ میلیون نفر از بین میرود که این منطقه را خانهی خود میخوانند. گفتنی است که اغلب بخشهای جنوبی این منطقه پوشیده از مرتع هستند و بیشتر در بخشهای شمالی و بین ارتفاعات ۸۰۰ تا ۲۲۰ متری شاهد حضور جنگل هستیم. گویندگان پشۀ بامتداد کناره های غربی و جنوبی نورستان زندگی نموده و حالا بنام دیـهگان یـا کوهستانی نیزشناخته مـیشوند. گویندگان پشۀ درون واقعیت شاید درون یک دورۀ بسیـارقدیم ازشرق باینجا آمده باشند، اگرآنـها بعد ازمـهاجرت هندو- آریـائی ها ازشمال هندوکش درهزارۀ دوم ق م فورا دراینجا مستقرنشده باشند.

قدیم ترین اینـها احتمالا گویندگان زبانـهای (هندو- آریـائی) داردی بشمول پشۀ است. دراینجا دریـاهای متعددی ازشمالشرق و شرق (بشمول ترنک و ارغستان) با دریـای ارغنداب یکجا شده و پس ازحدود 130 کیلومتربطرف غرب با دریـای هلمند یکجا مـیشود. آنـها یکجا با تیموریـها و بعضی گروههای دیگر(باصطلاح ایماق دیگر) یک گروه نسبتا متمایزرا درتپه کوههای غرب افغانستان مرکزی مـیسازند. همچنین نباید شباهت ساختاری جنگل ارسباران را با جنگلهای شمالی کشور، که از نوع ساختار هیرکانی است، نادیده گرفت. ویا حریق های که به منظورتولید علوفه بیشتر یا به قصد تبدیل جنگل به کشت زارصورت میگیرد.

همچنین از طریق تیم بازسازی ولایتی، یک مدل جدید دولتی با رویکردی «جامع» مطابق با مدل «سه بعدی» آمریکا (دفاع، دیپلماسی، توسعه) به اجرا گذاشته شد که برای تأثیرگذاری بر این ولایت از طریق کمک به ثبات، صلح، بازسازی و توسعه طراحی شد. آنها روش جدیدی را برای تکثیر خود ابداع کردند: بذرهای خود را با استفاده از حشرات، پرندگان و پستاندارانی که توسط شهد و میوههای خوش طعم آنها اغوا شده بودند پراکنده کردند و در این فرآیند سیستمهای اکولوژیکی جنگل را گسترش دادند. آنـها باشندۀ ساحۀ اند کـه از جوار کوتل سالنگ درشمال کابل بامتداد جنوب و شرق کناره های کوههای نورستان که تا سواحل دریـای کنر درون شمال جلال آباد وسعت دارد.

آنها کوتل پولوسینا در هندوکش را پیموده و داخل ناحیۀ انتالوفو میشود که حالا اندراب خوانده میشود، در جانب شمال کوتل خاواک. این ساحه دربرگیرندۀ یک موقعیت ستراتژیک بامتداد یکی ازمسیرهای هست که سرزمـینـهای کوهستانی شمال را بـه جلگه های حاصل خیزو وسیع کندهاردرجنوب وصل مـیسازد. این ساحه مربوط بـه عین دوران درون مراحل اولی کندهارکهنـه است، طوریکه از یـافته های سیرامـیکی نتیجه مـیشود. اینـها شاید نشاندهندۀ اردوگاه کوچیـها و نیمـه کوچیـها بوده و بصورت عام مربوط بـه اوایل هزارۀ چهارم ق م مـیشود. آنـها بـه پارسی صحبت نموده و شیعۀ امامـی اند. تعداد آنـها حالا حدود 30 هزارتخمـین مـیشوند.

آنـها بصورت عام نیمـه کوچی بوده و بخصوص فیروزکوهی ها بخاطریورت (خیمـه) های نمدی مخروطی کـه درآن زندگی مـیکنند، شناخته مـیشوند. کلالی های یـافت شده درآنجا وحوالی خانـه ها شامل افزارهای چرخی وغالبا تزئینات نقاشی است. و تنوع گیاهان در جنگل های کاج کاهش می یابد. دورۀ بعدی 5 نشاندهندۀ یک کاهش سریع درون وسعت مسکونـه ها بوده و مربوط بـه اوایل هزارۀ دوم ق م است. جمشیدی ها بیشتر بطرف غرب، درون کوشک واطراف آن (شمال هرات) زندگی مـیکنند. بآنـهم آنـها باحتمال قوی اولادۀ اعرابی اند کـه بطوراجباری درسمرقند واطراف آن درون زمان تیمور(سدۀ چهاردهم) مستقرساخته شدند. باین ارتباط، انکشاف فلات درون مقایسه با جلگه های حاصل خیزبین النـهرین و وادی اندوس متفاوت است، جاهائیکه تقریبا درعین زمان (سدۀ سوم ق م)، جوامع سیـاسی بمراتب بزرگتری بربنیـاد زمـین های حاصل خیز بمراتب وسیعتر انکشاف مـیکند.

درنیمۀ هزارۀ ششم ق م، انواع غله جات دراکثرمناطق فلات ایران بشمول افغانستان کنونی کشت مـیشود. درنیمۀ هزارۀ ششم ق م، انواع غله جات دراکثرمناطق فلات ایران بشمول افغانستان کنونی کشت میشود. فقط در دوران اولیه اسلامی، بحیث یک مرکز بازرگانی درتجارت بین فلات ایران و هند برجسته میشود. مرکز شـهری آنـها حالا قلعۀ نو است. این پروسه درعصربرونز تشدید گردیده و دراوایل و نیمـه هزارۀ سوم ق م مسکونـه های متعدد بـه مراکزکوچک شـهری انکشاف مـیکند کـه با مـهارت پیشـه وری، تبادل منطقوی، بهره برداری و تسلط مناطق ماحول استواراست. فردوسی پایتخت زنان آمازون را بنام «هروم»می خواند که اسم قدیمی «بردع» از شهرهای آذربایجان بود او در سفر اسکندر به شهر زنان و نوشتن نامه به ملکه آنجا می نویسد:هی رفت با نامداران روم بدان شارسانی که خوانی هرومبفرمود تا فیلسوفی ز روم برد نامه نزدیک شهر هرومنظامی گنجوی شاعر بزرگ آذربایجان در مورد نام قدیمی و نام جدید شهر زنان در اسکندرنامه خود چنین توضیح می دهد:هرومش لقب بود ز آغاز کار کنون بردعه اش خواند آموزگارَمقدسی تاریخ و جغرافیا نویس بزرگ مسلمان از شهر بردعه بنعوان «بغداد آذربایجان» در دورة خود یاد می کند .

گفتم از کفایت وزیر خارجهٔ سابق مسیو «کانوتو» و رئیس جمهور متوفی «فلکس فور» یاد بیارید که عقد اتحاد روس و فرانسه را بست، به استقلال جمهوریت و پیشرفت پولتیک خارجه فرانسه برافزود، زمینی برای کاشتن و روییدن تخم کفایت دلکاسه شخم کرد و حاضر نمود. برای اصلاح ذاتالبین شوری بود. وی معتقد است آمل ماخوذ از نام آمله دختر اشتاد است که به اتفاق برادرش یزدن به دلیل کشتن شخصی از تبار دلیم به نواحی آمل فعلی آمده ، یزدان آباد ( که معروف و معمور است ) و روستای استادرستاق (که آنهم در دوره ابن اسفندیار ظاهرا آباد بود ) را بنا نهادند .

دیدگاهتان را بنویسید