آشنایی با جنگلهای آمازون – همشهری آنلاین

پارک جنگلی النگدره ۱۸۵ هکتار دارد و یکی از جنگلهای معروف شمال کشور محسوب میشود. این کشور در تاریخ ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶ به عضویت سازمان ملل پذیرفته شد. اصل تفکیک قوا درهرکشوری که بروید قوه مجریه قوه مقننه قوه قضاییه هست بعضی از آزادی خواهان یک قوهای راقائل هستند که آنراقدرت مطبوعات و قلم میدانند که حقیقتا هم قلم به نهضت مقدس ایران خیلی خدمت کردهمین لایحه آزادی مطبوعات بود که کمک کرد و افکار را روشن ساخت تا توانست ملی شدن نفت را جامه عمل بپوشاند و بهمین دلیل هم باید آزادی مطبوعات باشد و من از هیچ روزنامهای گله ندارم و همانهایی که مورداعتراض همکاران بندهاست و آمدند اینجا بعنوان نمونه و مثال بنده را یادکردهاند که اهانت کرده به بنده آقا اینها اهانت نکردهاند اینها انتقام است ولی بالاخره مطبوعات باید آزاد باشند باید بتوانند فحش بدهند و بالاخره قضاوت با ملت است قضاوت با تاریخ و ملت ایران است چندسال دیگر قضاوت میشود که کی خائن بود و کی خادم اما راجع به این گزارش هشت نفری چیزی است که در منزل بنده تهیه شده و همه آقایان امضا کردهاند یکی از همکاران محترم مرقوم فرمودهاند که درشان قلم همین بس که خداوند در قرآن فرموده ن والقلم بنده راجع به مقام و ارزش قلم زبانم عاجزاست امیدوارم که دیگران که قدرت بیان بیشتر از بنده دارند بتوانند حق مطبوعات ایران را مخصوصا راجع به مبارزات ملت ایران در جهت ملی شدن نفت تعریف و توضیح کنند و از این طبقه منوره که حقا یکی از پایه گذاران نهضت بودهاند تقدیر شایستهای بعمل آید (فرامرزی – یک اشارهای بفرمایید که شبها از پشت بام بعضی از ارباب جراید بالا میروند که شاید نصف شبی توی خانه باشند و بگیرندشان مثل نوبخت) خیلی اسباب تاسف است من خیال نمیکنم در این مجلس هیچیک از همکاران با این قضیه موافق باشند (صحیح است) (قناتآبادی – این معنایی است که تازگی برای حکومت ملی کردهاند) و باز کمال تاسف را دارم من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق خیلی جسارت کردم به آقای مهندس حسیبی او را من یکی از کسانی میدانم که در این مبارزه موثر قدم برداشته منتهی چیزی که هست خیلی تعصب بخرج میدهد و دنیا و علمای علم الاجتماع هم میگویند احساسات و عقل در روی دو خط موازی یا منطبق کمتر تطبیق کردهاند غالبا متنافرهستند و از هم دورمیشوند کمال حسن نیت را آقای مهندس حسیبی از خودنشان داده و هرچه را بگوید واقعا از روی ایمان میگوید منتهی از دو حال خارج نیست یا من اشتباه میکنم یا ایشان (معتمد دماوندی – یاهردو) بنده نیامدهام اینجا مبارزه با آقایان بکنم.

نظرباین که موافق اصل ۳۵ متمم قانون اساسی سلطنت ودیعهاست که بموهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده و طبق اصل ۴۴ متمم قانون اساسی شخص پادشاه از هرگونه مسئولیت مبراست و از طرفی طبق همین اصل و اصل ۴۵ متمم مسئولیت اداره امور مملکتی بعده وزرا و هیات دولت میباشدبدیهی است اداره و مسئولیت امورمملکتی اعم از کشوری و لشگری از شئون مقام سلطنت نبوده حقوق هیات دولت و وظیفه وزیران است که دراداره اموروزارتخانههای مربوط بنام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش دراجرای مقررات قانونیه نموده منفردا و مشترکا از عده مسئولیت درمقابل مجلس شورای ملی برآیند بنابراین برای اینکه این موضوع برای همیشه واضح و روشن باشداستدعای تاییداین گزارش را از ساحت مقدس مجلس شورای ملی داریم.

در این دوران برای کمک به خانواده کارهای مختلفی مثل روزنامهفروشی و کارگری را انجام داد. او میگوید: برای تشکیل پرونده باید خانواده ۱۳ میلیون تومان هزینه دادرسی میدادند. اعطای جایزه و کمک های مالی به خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند ، واگذاری مسکن ، معافیت از پرداخت مالیات و افزایش مرخصی ت حصیلی کاری مادران است . این برج عمدتاً به دنبال گازهای گلخانهای همچون دیاکسید کربن، مونوکسید دی نیتروژن و ازون است که جو را گرم میکنند. گویند دوصد سال قبل در نورستان هرکسی که از خانه خارج میشد آهو وبز وحشی را می دید. کتاب آوای وحش را به جرأت میتوان معروفترین و پرمخاطبترین اثر جک لندن دانست؛ کتابی که در سال 1903 منتشر گشت و بعد از برگردان به بیش از 70 زبان دنیا و فروش میلیونها نسخه از آن، هنوز به عنوان اثری پرفروش در سراسر دنیا در حال چاپ است.

چنانکه اسماعیل خان از مجاهدین سابق افغانستان این منطقه را به عنوان بخشی از سلطه منطقه ای خود که در طول جنگ های جناحی در دهه ۱۹۹۰ ایجاد شده بود، در اختیار داشت. جک بیشتر صحنههایی که در کتابهایش به تصویر کشیده را به چشم خود دیده و با شخصیتهای واقعی قهرمانان داستانهایش معاشرت کرده است. همجواری این چشمه با جنگل های فرحزاد تاش، طبیعت گردان را شیفته زیبایی های خود کرده است. تاخت و تازهای خارجی در صحنه ی سیاست و اقتصاد کشور و سیاست بازی عناصر منافق و خود فروخته، وضع آشفته گیلان و بی کفایتی دولتمردان، انگیزه هایی بود که این روحانی جوان، حساس و دلسوخته را به میدان سیاست و سپس به صحنه ی کارزار کشاند.

اصلاحات اساسی مملکت و رفع فساد تشکیلاتی دولتی، که هر چه بر سرایران آمده از فساد تشکیلات است. برای چه عملی؟.. کدام جواز را بنده گرفتم کدام ملک را دارم کدام پول را در بانکهای خارجه دارم کدام تمکن را دارم کدام تقاضا را در چند سالی که بنده همه کاره نهضت بودهام کردهام (خطاب به آقایان وزرایی که درجلسه بودند) کدام خواهش را از شماکردهام آیا اطاق شما آمدهام؟

باشگاه خبرنگاران جوان- دولت آمریکا از طرحی ۱۰ ساله برای حفاظت از جنگلها در غرب این کشور رونمایی کرد. در حالی آتشسوزی جنگلها و مراتع کشور سالها است که به یکی از بزرگترین نگرانیها برای حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی تبدیل شده است که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها میگوید: درختان تنها در پنج درصد از مساحت عرصههایی که درگیر حریق میشوند، از بین میروند و بیششتر آنها خشک و آفت زده هستند اما دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور تاکید میکند که آتشسوزی صدمات بسیار شدیدی را به اکوسیستمهای جنگلی وارد میکند.

برای از بین بردن نهضت جنگل، وثوق الدوله در بهمن ۱۲۹۷، به وسیله ی سید محمد تدین پیام صلحی برای کوچک خان رهبر نهضت فرستاد و از او خواست که نیروی مسلح خود را در اختیار دولت قرار دهد، میرزا نپذیرفت. پیش از حمله ی «کلنل تکاچینکف» از تهران نامه ی تأمین برای میزرا نوشتند، ولی میرزا نپذیرفت و پس از درگیری های فراوان عده ای از سران نهضت از جمله دکتر حشمت که پزشک بود و به واسطه ی خدمات پزشکی محبوبیت زیادی در لاهیجان کسب کرده بود و در آن جا یک گروه چند صد نفری به نام «نظام ملی» گرد آورده بود، تسلیم نیروی دولتی در رشت شد.

در سال ۱۲۸۶ شمسی، در گیلان به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای سرکوبی محمدعلی شاه روانه ی تهران شد. او شاهد به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، توسط محمد علی شاه و تحصن علما در سفارت عثمانی بود. در سال ۱۲۸۹ شمسی، در نبرد با نیروی طرفدار محمد علی شاه در ترکمن صحرا شرکت داشت و در این نبرد زخمی و چندی در بادکوبه در یک بیمارستان بستری گردید. در سال ۱۲۹۴ شمسی، به جای «مجلس اتّحاد» «هیأت اتّحاد اسلام» از یک گروه هفده نفری در رشت تشکیل گردید. هیأت اتّحاد اسلام، پس از چندی به کمیته ی اتّحاد اسلام تبدیل شد و اعضای آن به ۲۷ نفر افزایش یافت و رهبری کمیته را میرزا به عهده گرفت و تا پایان سال ۱۲۹۶ شمسی، بخش وسیعی از گیلان و قسمتی از مازندران، طارم، آستارا، طالش، کجور و تنکابن زیر نفوذ کمیته درآمد.

میرزا یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ، اهل رشت، در سال ۱۲۵۹ شمسی، دیده به جهان گشود. جگوار جگوارها سومین گربه بزرگ در جهان و بزرگترین گربه ها در آمریکای جنوبی هستند. جنگل راش به دلیل وجود درختان راش در دل خود از بزرگترین جنگل های ایران به شمار میآید. این مسیر چوبی که طولی حدود ۱۷۰۰ متر دارد، برای جلوگیری از کوبیدگی خاک و ایجاد بستری ایمن برای پیادهروی در دل النگدره ساخته شده است. «بلال امینی» هم داوطلبی بود که دل در گرو شوکاهای منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل داشت. درحقیقت یک نوع زراعت چوب (wood farming) اجرا می شود که مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد نموده است .

حشمتالله ناصرى، مسوول مطبوعاتی وزارت زراعت، به آژانس خبرى پژواک گفت که احياى اين جنگلات، بیش از ٢٥ ميلیون افغانی از بودجهی انکشافی وزارت زراعت هزينه برميدارد. خنک بودن هوا شاید نخستین چیزی باشد که بعد از رسیدن به جنگل ارسباران توجه شما را جلب میکند. رمان آوای وحش (The Call Of The Wild) که از تأثیرگذارترین کتابهای «لندن» محسوب میشود داستان سگ خانگی را حکایت میکند که دست روزگار باعث میشود سر از محیط خشن و بیرحم کلوندایک در روزگار هجوم جویندگان طلا به ایالت یوکان در بیاورد. یک هرجایی بیسواد که روزی سر در آخور احمدی نژاد دارد و روز دیگر از مخالفان وی پول میگیرد تا علیه ارباب قدیمی خود لجن پراکنی کند چه ارزشی باید برای جفنگیاتش قائل شد؟

این کتاب راهنمایی است برای کسانی که در مسیر کارآفرینی قدم میگذارند. یک جاده ی یونگاس جنوبی هم وجود دارد که لاپاز را به چولومانی میپیوندد و در خطرناک بودن دست کمی از یونگاس شمالی ندارد. نکته جالب ماجرا اینجا است که در مسیر تنگ دار، حوضچههایی وجود دارد که در صورت داشتن عمق کافی میتوانید از یک شیرجه جانانه لذت ببرید. او با درآمد ماهانه 25 هزار دلار، که از نوشتن و فروش مطالبش بدست میآورد، گرانقیمتترین و همچنین پرخوانندهترین نویسندهی آمریکا در زمان خودش بود که حتی در اواخر عمر، درآمدش تا دو برابر رئیسجمهور آمریکا افزایش یافت.

با ادامه طرح واکسیناسیون گیلان بار دیگر شاهد افزایش شهرستان های آبی کوویدی بود. گوریل زیبای پشت نقره ای در جنگل های جمهوری آفرقای مرکزی زیست میکند. آنان ضمن انتشار اعلامیه ای با عنوان «فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم فداییان جنگل» به مفاسد دستگاه حاکمه ی ایران و جنایات انگلیسی ها اشاره کردند. با چنین وضع سخت و دردناکی میرزا در سرمای شدید زمستان از همسرش خداحافظی کرد و در اعماق جنگل عقب نشست تا بتواند نیروهای پراکنده را در فرصت مناسب جمع آوری و سازماندهی کند. و حالا که شما این وسط افتادهاید فکر آنروز را هم کردهای که یک همچو آوانسی دادهام تمام فرماندهان لشگرها را بدون اطلاع من عوض کردهاند تغییردادهاند و من هم اعتراضی ندارم دخالتی نکردم ولی فکرآن روز را کردهاید که اگر یک چنین دولتی پیداشد یک چنین پیشنهادی کردند دیگر من موثرنیستم.

همانطور که دیدید خرید از فروشگاه اینترنتی این انتشارات بسیار آسان و مشابه بسیاری دیگر از فروشگاه ها است. در این مقاله از مجله اینترنتی ایده آل مگ قصد داریم به شگفتانگیزترین و جذابترین حقایق درباره جنگل آمازون بپردازیم. پیشنهاد میکنیم برای حفظ امنیت خود و همراهان حتماً در کمپهایی که در جنگل قرار دارد چادر بزنید و از امکانات رفاهی این منطقه نهایت استفاده را ببرید. در روش هیپ لیچینگ، ابتدا بستر مورد نظر برای هیپ با شیب معینی تسطیع و توسط خاک رس چند لایه عایق بندی اولیه شده و سپس روی آن با روکش پلی اتیلنی پوشانده می شود و ماده معدنی استخراج شده خرد شده و پس از نرمهگیری یا آگلومراسیون با دقت زیاد روی همان بستر قرار میگیرد، محلول اسیدی(سیانید سدیم) از حوضچه رافینت پمپ شده و به سطح توده پاشیده میشود و درپایان کپه کانسنگ شستهشده و ضایعات و مواد اسیدی درمحل دفن می شوند.

۳- هر نوع معاهده و قراردادی را که قدیماً و جدیداً با هر دولتی منعقد شده است، لغو و باطل می شناسد. صرف نظر از انواع معضلات فرهنگی نظیر اعتیاد که درسایه فعالیت شرکت ها و پیمانکاران غیر بومی دراین منطقه و معدن مس سونگون بوجود آمده شاهد برهم خوردن اکوسیستم و از بین رفتن سلامت زندگی افراد دراین منطقه خواهیم بود. سیصد میلیون نفر در سراسر جهان در جنگلها زندگی میکنند و 1/6 میلیارد نفر برای امرار معاش مستقیماً به آنها وابسته هستند. مشتاقان هیجان و جستجوگران خطر از سرتاسر دنیا برای بازدید این جاده به کشور بولیوی سفر می کنند.

دکتر صراف با بیان اینکه گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز با امکانات پایش و آنالیز مناطق متاثر از آتشسوزی توانست نقشه آتشسوزی مناطق را تا روز پانزدهم مرداد ماه ۱۴۰۰ آماده نماید، افزود: با عنایت به امکانات و فناوریهای موجود در گروه سنجش از دور و گروه آب و هواشناسی (با توجه به دارا بودن آنتن های گیرنده داده های ماهواره هواشناسی) توانمندی پایش و رصد آتشسوزی جنگلها و پایش طوفانهای گرد و غبار و طوفانهای رعد و برقی و سایر مخاطرات محیطی در سطح ملی و حتی در سطح کشورهای حوزه قفقاز و حوزه مدیترانه را دارد (با توجه به وقوع آتشسوزی جنگلهای ترکیه و یونان که این رویداد و حوادث در تصاویر ماهوارهای گروههای سنجش از دور و آب و هواشناسی دانشکده برنامهریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، نیز قابل رصد است)، چرا که سطح مقیاس نقشههای تولید شده با امکان بزرگ نماییهای در حد مشاهده روستاهای منطقه، میتواند کمک شایان توجهی به مدیریت و کنترل مخاطرات محیطی به سازمانهای محیط زیست و مدیریت بحران استانهای کشور و کشورهای همجوار ارایه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید