آوای جنگل (نبض جنگل) در جشنواره نوروزی کدومو – کدومو

قیمتهای فضایی شرایط استانهای شمالی استثنایی به نفع ویلاسازی جنگلی بلوک بندی برای افزایش حفاظتها بهروزرسانی روشهای نظارتی سود ویلاسازی در جنگلهای شمال کشور طی سالهای اخیر چنان رشد کرد که برخی ویلاسازان با استفاده از استثناهای مسکوت در قانون، از هر فرصتی برای رسوخ ویلا به عمق جنگلهای هیرکانی بهره میبرند. اتصال حوزه به این منطقه حفاظت شده باعث می شود مساحت کل زیستگاه و حیوانات بزرگتر شده و بیشتری در مقابل شکار آنها در منطقه حفاظت شده صورت گیرد که این امر به ویژه برای پستانداران مهم است.

روستای تجن جار علیا منطقه ای سرسبز و دیدنی بوده و دارای چشم انداز زیبا از جنگل های مازندران می باشد که به لطف این چشم انداز، روستا همواره میزبان گردشگران بسیاری می باشد. با گذشت از فرعی در قسمت شرقی جاده و چند روستا، در نهایت به روستای بلیران رسیدیم. الیمستان، روستایی گردشگری است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل که در کیلومتر ۲۰ جاده هراز از آمل واقع شده است. اینزمان دوران شاهان بهرام 5 و یزد گرد 2 هست که بین 420 م و 457 حکمروائی داشتند. در636 م، حدود 4 سال پس از مرگ محمد، ارتش های عرب، ساسانیان را در القادسیه بین النهرین شکست میدهند.

اودراینجا گنبد عظیمـی را مـی بیند (مطابق این زایر)، کـه توسط شاه کوشان، کنشکا اعمارشده و او نیز ظرف یـا کاسۀ خیریۀ مشـهور بودا را ذکرمـیکند. نام این دودمان ازشاه ایشان، کیدارا اشتقاق شده و ازسکه های اوشناخته مـیشود کـه دربین جاهای دیگر، از تپه مرنجان کابل درون همکاری با سکه های ساسانیـان یـافت شده است. قهرمانان سکه ها و متن های کنده شده بالای جواهرات نشان مـیدهد کـه یفتلیـها یـا حد اقل رهبران ایشان، با یک زبان ایرانیـان شرقی صحبت مـید. البیرونی نویسندۀ اوایل اسلامـی مـیگوید کـه پایتخت قدیمـی یفتلی ها بنام واروالیز یـاد شده و در تخارستان قرارداشت.

بی شو چینائی باین ارتباط مـیگوید کـه در اوایل 580 یفتلیـها وساسانیـان یکجا بمقابل ترکها مـیجنگند. این محل که تا زمانـهای سلجوق، دراوایل هزارۀ دوم ناشناخته باقی مـیماند کـه احتمالا درنزدیکی شـهرفعلی کندزدر شمال تونل سالنگ قراردارد. باقی مسیر هم از جادهی قدیمی طی شده و به تبریز میرسد؛ ولی اگر از آن دسته از مسافرانی باشید که به گشتوگذار جادهای و بازدید از شهرهای بین راه مشتاق هستند ورود به آزادراه کرج را به شما پیشنهاد نمیکنیم. تاریخ قدیم یفتلیـها درشمالشرق ایران بسیـار مبهم است، چون منابع همـیشـه بین شیونایتها، کیداریتها و یفتلیتها تشخیص نمـیکند.

اینرا مـیتوان ازاین حقیقت استنتاج کرد کـه شیونایت ها قرارمعلوم بطرف جنوب ازطریق دهلیزهرات پیش نمـیروند، اما مطابق منابع چینائی آنـها ازطریق هندوکش بـه داخل وادی کابل مـیروند. عین منابع چینائی بـه پایتخت شیونایت درجنوب هندوکش اشاره نموده و نام او احتمالا اشاره بـه پشاور فعلی دارد. بآنـهم بگمان اغلب، یفتلی ها اصلا با یک زبان آلتائی صحبت نموده و آنـها یـا حد اقل طبقات بالائی آنـها زبان بکتریـا را مـیپذیرند، وقتی این سرزمـینـها را اشغال مـیکنند. بآنـهم امواج جدید مـهاجمـین شمالی بزودی یک تهدید بسیـاربزرگ را متوجه ساسانیـان مـیسازد.

مـهاجمـین جدید بصورت عام بنام یفتلیـها یـاد مـیشوند کـه احتمالا از نگاه تباری مربوط بـه شیونایتها باشند کـه قبل ازایشان آمده بودند. یک نامـه کـه مطابق سیمزویلیـام شاید مربوط اواخرسده پنجم باشد بـه حاکم یفتلی ساحه اشاره مـیکند. فاکسیـان یکتعداد زیـاد زیـارتگاهای بودیستی دراین ساحه را شرح مـیدهد. اسناد بکتریـان کـه دراین اواخردرشمال افغانستان روشنی انداخته و ازسلطنت راب اشتقاق شده نیزاشاراتی بـه یفتلیـها دارد. زایر چینائی، سونگیون کـه از طریق افغانستان فعلی و گندهارای قدیمـی درحوالی 520 م سفرکرده، مـیگوید جوامع بودیستی شگوفان و بناهای بودیستی هنوزپابرجا بوده است.

الطبری مـیگوید چطور که تا 457 م مدعی تخت ساسانیـان، فیروز خواهان کمک یفتلیـها بمقابل برادرش شاه شاهان هرمزد 3 مـیشود. ازطرف دیگراوبخوانندگان خود مـیگوید کـه “خدایـان بیگانـه” و “دیوان” نیز پرستش مـیشده اند. اتحاد کـه در واقعیت شاید نشان دهندۀ شکست شیونایتها واحتمالا دربرگیرندۀ همکاری سربازان شیونیت درون ارتش شاپور باشد کـه بمقابل امپراطوری روم (شرقی) استعمال مـیشود. با گذارهزاره، محمود بزرگ غزنوی کـه خود اولادۀ ترکی بوده و حاکم یک امپراطوری مـیشود کـه از ایران غربی که تا ماورای اندوس وسعت دارد، تضمـین کنندۀ شـهنامۀ مشـهور فردوسی، نقطۀ اوج ادبیـات ایرانیـان قرون وسطی مـیشود.

درجنوب کوهها، شیونایت ها تحت کیدارا و جانشینان او متعاقبا یک سلطنت قدرتمند ایجاد مـیکنند کـه بطور وسیعی درتاریخ هندیـان بحث شده است. درحالیکه شیونایت ها بربکتریـای شرقی تسلط داشتند، سربازان ساسانی احتمالا هنوزهم قسمت زیـاد افغانستان شمالغربی و مرکزعمده هرات را دراختیـار دارد. بادغیس (یا بادغیسات)، ناحیهای در شمال غربی افغانستان و شمال شرقی ولایت هرات میان هریرود و قسمت علیای رود مرغاب. دراول آنـها این کاررا بدون موفقیت زیـاد انجام مـیدهند، چون تاردو جانشین ایستامـی ظاهرا موفق مـیشود که تا دورهای جنوب مانند هرات حرکت کند.

بیزانتین ها آنـها را بصورت عام بنام هون های (سرخ یـا سفید) یـا ابدیلای/ایفتالیتای نامـیده است. بآنـهم نفوذ مستقیم ترک ها یـا ساسانیـان درون سرزمـینـهای شمال افغانستان فعلی دراول حاشیوی باقی مانده وقلمروی یفتلیـها بموجودیت خویش ادامـه مـیدهد. یفتلیـها درمنابع عربی بنام هیطال یـا (جمع آن) هیـاطیله شناخته مـیشوند. تا اواخرسده چهارم م شیونایت ها تحت دودمان کیداریت ها متحد مـیشوند. درنیمۀ سده ششم م قبایل ترک بامتداد مرزهای شمالی افغانستان کنونی جابجا مـیشوند. سکه های یفتلیـها از محلات مختلف افغانستان شناخته شده است. این جنگل خانه حیوانات زیادی از جمله گوزن های وحشی، خرس، سمور، عقاب و پرنده های مختلف دیگر هم هست.

معمولا اولین اتاق ورودی هر خانه به عنوان مطبخ در نظر گرفته شده است و از فضاهای دیگر به عنوان اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن، اتاقخواب و … محققان برزیلیای به همراهی محققان آمریكایی با روش رادیوكربن عمر درختان سالخورده در جنگل های آمازون را یكبار دیگر مورد تخمین قرار دادند.یافته های این تحقیق حاكی از آن است كه عمر این درختان بسیار بیشتر از ۳۰۰ سالی است كه قبلا برآورد شده بود و حداقل به ۷۵۰ سال و حداكثر ۱۰۰۰ سال می رسد.در این تحقیق كه ایروین سوسان محقق برجسته آمریكایی نیز حضور داشت مشخص شد كه در عمق جنگل های آمازون درختان بسیار كندتر از حالت طبیعی رشد می كنند.كرومبور یكی از اعضای این تیم تحقیقاتی در این باره می گوید: تخمین عمر درختان جنگل های آمازون كار ساده ای نیست یكی به این دلیل كه این درختان همانند دیگر درختها دارای حلقه های سالانه ای كه عمر درخت را نشان می دهد نیستند.شایان ذكر است كه تخمین عمر این درختان و نحوه رشد آنها برای محققان از آن رو با ارزش است كه در تحقیقات در مورد شیوه مقابله با آلودگی هوا و جذب آلودگی ها توسط درختان اثری جدی دارد.

در اطراف صخره های پرهیبت و شکوه مند، اسپید کر ۳۷۴۲ متر، نواس کوه ۳۶۰۰ متر، بل کوه ۳۳۰۰ متر، زیبا قرار دارند، که ابتدای خط الراس کالاهو و تخت سلیمان هستند. آمازون، نام بزرگترین جنگل بارانی جهان است که در شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته و بیشتر آن در خاک برزیل و پرو جای دارد. از این شگفتتر آنکه دارندهٔ حبلالمتین که این نوشتهها را از روزنامههای انگلیسی ترجمه گردانیده، همه را راست پنداشته، و از اینکه شاه دارالشوری و آزادی داده، بشادی پرداخته و ستایشگری و چاپلوسی بسیاری نموده، و چند ستون را پر گردانیده بی آنکه نامی از علماء ببرد و از رنجهای آنان سپاس گزارد، که این نمونه دیگری از بدگهری اوست.

دیدگاهتان را بنویسید