افغان ها، فصل ١ تا ١٤

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرّف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار، متصرّف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. ج – تالاب ، اعم از اراضي مرداب ، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد.

ماده 5- در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يكم كه تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالكيت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت آنها پذيرفته و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالكيت طي شده يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلا مانع بودن صدور سند مالكيت بنام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالكيت تلقي ميگردد.

نسبت به منابع طبيعي مذكور در ماده يك كه دعاوي آنها در محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به املاك واگذاري مطرح است پس از صدور رأي قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به املاك واگذاري نيز طبق اين قانون به ذيحق پرداخت خواهد شد. 1- به اشخاصي كه مراتع مشجر در محدوده اسناد مالكيت آنها قرار گرفته يا بنام مرتع مشجر داراي سند مالكيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها صادر شده ويا داراي حكم قطعي از هيئت هاي رسيدگي املاك واگذاري باشد در مناطق شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي ) براي هر هكتار 100ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هكتار 50ريال پرداخت مي شود.

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بودهو لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناًتصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند از سال 1342 به بعد از جنگلهاي مورد طرح بهره برداري نمايند موظفند بهره مالكانه درختان مورد پروانه قطع را كه از سال مزبور به بعد صادر مي شود به سازمان جنگلباني بپردازند.

ج- به اشخاصي كه جنگل در محدوده اسناد مالكيت آنها و يا در محدوده املاكي كه به موجب احكام قطعي قضايي يا هيئت هاي رسيدگي املاك واگذاري به آنها تعلق گرفته قرار دارد براي هر هكتار يكصد ريال. ب- مراتع غيرمشجري كه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري كه در تاريخ تصويب اين قانون يا بعدأ به موجب اسناد مالكيت يا آراء قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به املاك واگذاري در محدوده املاك مزروعي قرار گرفته يا بگيرند، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.

ماده 3- به اشخاصي كه داراي سند مالكيت بنام جنگل هستند و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها بنام جنگل صادر شده ، و يا داراي حكم قطعي از هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري بنام جنگل باشند، وجوه زير پرداخت مي شود. ماده 9- اشخاصي كه در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي مي باشند، بايد حد اكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و با تسليم عين اسناد مالكيت و نقشه ثبتي گواهي شده كه مساحت تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذكوره در اين قانون را مطالبه كنند پس از انقضاي مدت مزبور نميتوان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمي باشد.

بیابان اموال خود را به یک سوم از مساحت کل زمین کشیده شده است. درحقیقت، این نام شاید فقط بیکی ازاین راهها اطلاق شده باشد که نامعلوم است. بیش از ۵۰ قبیله و جماعت بومی در جنگل های آمازون زندگی می کنند که هیچ تماسی با دنیای خارج از جنگل نداشته اند که بیشترین تعداد این قبایل در جنگل های آمازون واقع در برزیل قرار دارند. تبصره 2- توده هاي جنگلي محاط در زمينهاي زراعي كه در اراضي جنگلي جلگه اي شمال كشور ودر محدوده اسناد مالكيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يك از تصويبنامه قانوني نيستند ولي بهره برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگلها و مراتع كشور است.

تامارین شیری طلایی موجودی عجیب است که در واقع نوعی میمون به شمار میرود. ماده 7- درموردجنگلها و مراتع مشمول اين قانون كه بهره برداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي به هر عنوان به اشخاص واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره برداران در صورت تمايل به ادامه بهره برداري در جنگلها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند. ب-در مورد ساير جنگلها و بيشه هاي كشور براي هر هكتار يكصد ريال. سکائیـان کـه مورد تعقیب بودند نیزقفقازرا عبورنمودند، اما بطورنا آگاهانـه مسیردیگری را درون پیش مـیگیرند کـه بطرف شرق بوده و بزودی خود را درفلات ایران درون سرزمـین مادها مـییـابند.

اما نماد آفرینی در تاریخ بشر پیشینه ای دوری دارد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی وسازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می رسد. اینـها نیز بگمان اغلب درون آئین وعبادات زرتشتی مصروف بودند. اینـها پاریکانیـان بودند کـه در اراکوزیـای قدیمـی (اطراف کندهارفعلی) وجوارآن زندگی مـید، همچنان شامل خودپین ها و پکتیـان ها. به صورت همیاری زندگی می کنند و هر دو موجود از یکد دیگر سود می برند . از زندگی جانوری که بگذریم گلهای زیبای زیاد در پوشش گیاهی متنوع ارسباران و گندمزارها چشمان شما را خیره میکند.

مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا بر اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید. تبصره 2 – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه چرا جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل 20درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درامد عمومی (نزد خزانه داری کل)واریز نمایند. یک کهنه سرباز جنگهای داخلی آمریکا وظیفه دارد دختری را به نزد خانوادهاش برگرداند.

در این اثر استاد اسکندری، نگین شیری رنگ را در نگینخانه مدل صفوی جای داده است؛ مدلی زیبا با طرح تاجدار، ساخته شده با دو فلز نقره و برنج که ترکیب رنگ آنها جلوه خوش نقشی از خود بر جای گذاشته است. الف – اراضي مستحدث عبارت است از زمينهايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه هاي دريا و درياچه ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفت آب يا خشك شدن تالابها ظاهر و يا ايجاد مي شود. تبصره- سازمان جنگلباني مي تواند به هر خانواده جنگل نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام كوچك بدون دريافت حق تعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و در شرايطي كه مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام كوچك محسوب مي شود.

الف-در مورد جنگل شمال كه از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغي ختم مي شود، براي هر هكتار پانصد ريال. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می شود. تبصره 3- عرصه و محاوط و تأسيسات و خانه هاي روستايي و همچنين زمينهاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد جنگلها و مراتع كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده اند، مشمول ماده يك اين قانون نخواهند بود. برای رسیدن به قلعه مارکوه باید از پلههای زیادی بالا بروید که بسته به توانایی جسمی شما ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول میکشد.در بالای این قلعه میتوانید شاهد منظره ۳۶۰ درجه بسیار زیبا از دریا و جنگل باشید.

ماشگانا mashgana : مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است. هاریکن ها، طوفان های بسیار شدید همراه با رعدوبرق وحشتناک و باران های رگباری زیاد و سیل آسا هستند. مـهاجرت هندو- ایرانیـها درحقیقت یک واقعۀ دراماتیک یـا اولین مـهاجرت مستند بزرگ و کتلوی مردمان آسیـای مـیانـه بداخل فلات و ماورای آنست کـه درسده های بعدی توسط سکائیـان، هونـها، ترکها، مغولها و ازبیکها ادامـه مـییـابد.

درسالیـان آخر، پژوهش های باستان شناسی (در واقعیت) یکمقدار روشنائی بالای فرهنگ مادی مردمان باشندۀ آنجا درهزاره های چهارم، سوم و دوم ق م انداخته است. 1-سازمان جنگلباني مي تواند نسبت به طرحهاي جنگلداري كه در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجراء داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت كه به موجب اسناد رسمي منعقد شده باشد، مراعات نمايد.چنانچه مجري طرح خود مالك تمام يا قسمتي از جنگل باشد، نسبت به سهم مالكيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آئيننامه معاملات دولتي و با توجه به هزينه هائي كه در مورد اجراي طرح به عمل آمده قرارداد لازم را براي دريافت بهره مالكانه با مشاراليه منعقد نمايد.مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.

ماده 8- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستايي جنگل نشينان و دهكده هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهره برداري صادر نمايد. ب – اراضي ساحلي ، پهنه اي است با عرض مشخص از ارضي مجاور دريا و درياچه ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. د – حريم ، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. گفت حضور. گفتم طرف قبلهات کدام است؟

دیدگاهتان را بنویسید