بلیران ؛ روستای رویایی در آمل

مسلم مرادی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در ادامه گشت زنی نیروهای کشیک یگان حفاظت منابع طبیعی از عرصه های جنگلی و ملی، یکدستگاه بیل مکانیکی متعلق به یکی از واحدهای تولیدی شهرستان که قصد برداشت غیرمجاز مصالح را داشت توقیف شد. متأسفانه همهساله سطوح بسیار زیادی از جنگلهای دنیا براثر عوامل متعدد نظیر تغییر کاربری جنگل به اراضی کشاورزی، برداشت ناپایدار و بیرویه چوب، روشهای ناصحیح مدیریت اراضی و ساخت سکونتگاههای انسانی، منهدم میشود. دقت داشته باشید چون در شمال کشور رطوبت بالا است و خزه رشد زیادی دارد، میتواند اثار را پوشش دهد و رشد درختان فرسایش سطح زمین به دلیل ریزش برگ و افزایش خاک با پوسیده شدن برگها همه یک مشکل اساسی هستند.

درنتیجه پوشش گیاهی درختان به دلیل حفاظت از خاک، قدرت نگهداری و جذب نزولات و کاهش سرعت سقوط برف و باران بر زمین نقش انکارناپذیری در جلوگیری از فرسایش خاک و جاری شدن سیلاب و کاهش اثرات مخرب آن دارد. ـ پوشش گیاهی بهویژه درختان در کاهش آلودگی هوای ناشی از سوخت واحدهای صنعتی، خودروها و منازل تأثیر به سزایی دارند. در ساعات روزبه این دلیل که شاخ و برگ درختان مانند حفاظی در برابر پرتو نورانی خورشید قرار میگیرند، دمای هوای جنگل کمتر از دمای فضای غیر جنگلی است و در طول شب نیز به این دلیل که تغییر و انعکاس حرارتی دما در محیط و خاک جنگلی کمتر است، هوای محیط جنگلی خنکتر از فضای باز است.

زیست شناسی: از نظر زیست شناسی باید گفت که جنگل به مانند یک اجتماع نباتی است که در تحت عوامل محیط متعادل یا کم و پیش ثابتی قرار دارد. فقط یک جریب از جنگلهای بارانی استوایی ممکن است 166 تن از مواد گیاهی زنده (396 تن در هکتار) را در خود داشته باشد . ـ درختان جنگلی با جذب نزولات و ذخیره کردن آن در سفرههای آب زیرزمینی و تبخیر آن در ایام خشک، موجب افزایش رطوبت نسبی هوا در فضای جنگل میشوند.

براساس مطالعات انجام شده توسط ذوالفقاری و همکاران در سال 1387، خواص دارویی این گونه توسط مردم محلی و بومی شناخته شده و جایگاه بخصوصی در بازار مصرف در استان نیز دارا می باشد، این بررسی با هدف مطالعه اکولوژیکی گیاه دارویی Ribes biebersteinii، در جنگل ارسباران واقع در شمالغرب ایران، حوضه آبخیز مردانقم چای، صورت گرفته است. جنگل و درخت نهتنها ازنظر اقتصادی و پاکیزه نگهداشتن محیطزیست بلکه ازنظر اجتماعی و فرهنگی و روانشناسی برای همه انسانها جایگاه و ارزش ویژهای دارد. بهرهبرداری اصولی و مناسب از جنگلها نیازمند شناخت جایگاه و ظرفیت آنها، ارائه آموزش به جامعه، برنامههای مدیریتی و سیاستهای شفاف است و لازم است یک فرهنگ حمایتی از جنگلها را ایجاد کنیم و بهرهبرداران و حاشیه نشینان جنگل را با خود همراه کنیم و مشارکت دهیم.

مقایسه کوهستانهای خرم شمال ایران با بیابانها و کوههای خشک جنوب البرز ارزش جنگل را آشکار میسازد. ما پارسال هم به بعضی از انتصابات و بعضی اعمال آقای دکتر مصدق عقیده نداشتیم و ایراد داشتیم وظیفه خود دانستیم که انتقاداتمان را بگوییم ولی پارسال در روزهای آخر تیرماه حزب ما و روزنامه ما و خود ما وظایف خود را در مقابل نهضت ملت ایران به بهترین وجهی انجام دادیم دهها هزا رنفر از مردم تهران در خیابانها و دهها هزار نفراز خوانندگان روزنامه شاهد و مندرجات روزنامه شاهد شاهدهستند که در همان ایام در آخر تیرماه در روزنامه ما مقاله آقای مکی همکار محترم و عزیز ما سانسور میشد بعذر این که زیاد تنداست و ممکن است بعدا اسباب زحمت بشود اگر آقای مکی بودند تصدیق میکردند آقای دکتر سنجابی به تیترهای سرمقاله سه سال پیشتر روزنامه شاهد بدون اینکه شاید قصد ناگفتنی داشته باشد بطورناقص اشاره فرمودند چنین وانمودکردند که شعار ما همواره این بودهاست که اندر پس مگر ماچه دریاچه سراب و بعد جمله ناقص دیگری را فرمودند که حرف مرد یکی است و ما را رفیق نیمه راه معرفی کردند حرف مرد البته یکی است چیزی که نابخشودنی است مخصوصا برای مسئولین امر لجاجت و پافشاری در اشتباه است حرف مرد یکی است من اجازه میخواهم از آقایان که عرض کنم بعلت همین نظر بود که بنده هنگام طرح اعتبارنامهها در همین مجلس هیچکس باندازه من برای خود مخالف تهیه نکرد ولی اکنون میتوانم ادعاکنم و به همکاران محترم هم ثابت شدهاست که ایستادگی من مبنی بر لجاجت و غرض خصوصی در آن روزها نبودهاست آقای دکتر سنجابی که مقالات سه سال پیش روزنامه شاهد را هنوز بخاطر دارند مندرجات روزنامه ما را طی این سه سال بطور قطع فراموش نخواهندکرد و تصدیق میفرمایند که ما هیچوقت از اصولی که روز ازل معین کردیم منحرف نشدیم ما همواره همراه نهضت مردم ایران بودیم و هستیم و افراد زیادی در این راه مدتی با ما بودند و از ما جداشدند با ما هستند و از ما جدا خواهندشد ما چه تقصیری داریم اگر شخصی که رهبری نهضت باوسپرده شده بود نتوانست از تمام ممکنات و فرصتها برای رسیدن به پیروزی نهایی استفاده کند برای ما فروش چند صد هزار تن نفت یا چند میلیون تن نفت پیروزی نهایی محسوب نمیشود بنظر ما پیروزی نهایی وقتی بدست میآید که از هیئت حاکمه فاسد و دست نشانده استعمار خلع ید گردد و حقوق مسلم میلیونها نفر مردم زحمتکش این مملکت تامین بشود آقای دکتر مصدق ببخشید جناب آقای دکتر مصدق با آن قدرت و آن اختیارات آن پیروزی و آن افتخارات برای نیل باین منظور چه کردهاست اگر آقای دکتر مصدق جاودانی بود و اگر ادعابکند که هرگز اشتباه نمیکند و هرگز هم اشتباه نمیکرد همه ایرادها و انتقادهای ما را میشد بهانه جویی تلقی کرد ولی دکتر مصدق جاودانی نیست ملت ایران است که جاودانی است ولی دکتر مصدق اشتباه هم میکند منتهی دیگر هرگز باشتباهات خود اعتراف نمیفرماید و آخرین جواب ایشان و مدافعین ایشان در مقابل انتقادات ما این است که بگویندهمین است که هست.

زمینه و هدف: منطقه حفاظت شده ارسباران در شمالغرب ایران و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. گواهینامه حفاظت از جنگل شامل صدور گواهینامه از جنگل های واقعی است و راهی برای آگاهی دادن به مصرف کنندگان در مورد پایداری جنگل هایی است که در آن چوب و سایر محصولات جنگلی تولید می شود. زیباترین و معروفترین جنگل های قائم شهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و نوع گونه های گیاهی جانوری موجود در آن ها، از نوع جنگل های هیرکانی هستند. دیگر گونه درختی که میتوانید در این پارک مشاهده کنید، درختان بلوط هستند. تغییر اقلیم جهانی نتیجه افزایش میزان کربن در طبیعت و زیاده خواهی انسان و عدم بهره برداری از دانش روز است.

ازآنجاکه دیاکسید کربن از گازهای گلخانهای محسوب میشود، مصرف بیشازحد سوختهای فسیلی افزایش میانگین دمای زمین و به دنبال آن اختلال در محیطزیست انسانی آن را در پی خواهد داشت؛ بنابراین حفاظت و توسعه جنگلها موجب جذب و رسوب دیاکسید و مانع افزایش گرمای زمین و بروز پدیده گلخانهای خواهد شد. ازدیاد جمعیت، توسعه کشور و افزایش شهرها و رویکرد حاکمیت به این قضیه و به طور خلاصه عوامل انسانی منجر به تخریب جنگلها شده و بنابراین برای میزان استفاده از طبیعت ضروری است که طرحهای مناسبی ارائه شود. جنگل مانند کوهستان مانعی در مقابل ابرها بوجود میآورد و باعث افزایش بارندگی میشود، بدین ترتیب هرگاه جریان هوایی که در آن بخار آب موجود باشد، در نزدیکی سطح زمین با جنگلی مصادف شود، به ارتفاعات بالاتر صعود میکند و سپس بطور ناگهانی منبسط شده، سرد شده و در نتیجه اشباع میشود و میبارد.

یکی از نکات مهم در رابطه با این جاذبه گردشگری و این جنگل زیبا، وسعت آن است. یکی نبودن زبان گفتاری با زبان کتابی. موضوع این است و استدعا دارم در این عرض من شخص آقایی دکتر مصدق و آقای حائریزاده پسر عموی عزیزم، آقای عامری یا آقای دکتر معظمی یا آقای گنابادی با آقای نبوی یکی از اینها از این چهار تا بنشینند و یک راه حلی پیدا کنند و آن این است انتخابات سوخته شده تهران تا یک حدودی طبق تشریفات بعمل آمد یعنی چه؟

برای اینکه مقدار چوبی را که صد ساله در جنگل تولید میشود بتوان به حال ثابت نگهداشت، بیآنکه در آن کاهشی روی دهد، نظم اقتصادی باید به مرحله اجرا درآید و فقط در جنگلهایی که طبق اصول منظمی بهره برداری میشود، میتوان از سرمایه ، بهره سالیانه بدست آورد. چون مقدار آبی که در خاک جنگل نفوذ میکند بیشتر است، پس مقدار آبی که در سطح خاک جریان مییابد، کمتر است. ازآنجاکه محیط جنگلی فاقد انواع صداهای گوشخراش و مخرب است، محیطی امن و آرامشبخش برای استراحت انسانهای خسته از فعالیت در مراکز صنعتی و شهری در ایام فراغت است.

بهویژه رنگ سبز برگ درختان که ازنظر هواشناسی ازجمله رنگهای آرامشبخش است. سیمای ظاهری درختان، چشمانداز آرامشبخش و مطلوبی برای انسان به شمار میآید. مناطق با سیمای جنگلی و برخوردار از چشم اندازهای طبیعی نظیر آبشار , غار , چشمه , دره و غیره که به جهت دسترسی دارای تقاضای تفرجی هستند را گردشگاههای جنگلی می نامند . این عکس ها در منطقه آکری در برزیل در نزدیکی مرز آن با پرو گرفته شده اند. محققان تخمین می زنند که در سال های آینده که میلیون ها درخت در حوزه آمازون از بین خواهند رفت، پنج میلیارد تن دی اکسید کربن در اتمسفر آزاد خواهد شد و ۳ میلیارد تن از دی اکسید کربن از هوا جذب نمی شود چون رشد تقلیل یافته درختان گیاهان منطقه را کاهش خواهد داد.

ما در اینجا فهرستی از بهترین فیلم های ماجراجویی چند سال اخیر را برای شما آماده کردهایم. به همین دلیل باید از آن ها بیشتر از یک مار ترسید و با اینکه ما فکر می کنیم ممکن است آسیب کمی به ما برسانند، اما این طور نیست. ـ به دلیل تنوع ساختار افقی و عمودی درختان جنگلی، بهویژه وجود درختانی با سرشت متفاوت و طبقات ارتفاعی مختلف، جنگلها در مطلوبیت بهرهمندی از اثرات فیزیکی، شیمیایی و حرارتی پرتو خورشید برای انسانها تأثیر به سزایی دارند.

ضمن اینکه وضعیت تابش نور خورشید در فضای جنگلی نقش مؤثری در آرامش روحی انسانها دارد. او نیز بسیاری از معضلات محیط زیستی را ناشی از دخالت عمدی و غیرعمدی انسانها دانست و افزود: هر نوع پروژه عمرانی و توسعهای در کشور باید با ملاحظات محیط زیستی کامل همراه باشد، اما متاسفانه در خیلی موارد این ملاحظات رعایت نمیشود و بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خودش میگیرد. افزون بر اینکه شاخ و برگ درختان با جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و کاهش اثرات تخریبی پرتوهای خورشیدی، مانع تبخیر سطحی رطوبت خاک میشوند.

ـ جنگلها موجب تعدیل آبوهوای محیط میشوند. و نکته آخر اینکه جنگلها یکی از ارزشمندترین داراییهای هر سرزمینی است. جنگلزدایی یکی از فعالیتهای مخرب جوامع انسانی است که بسیاری از کشورها را با مشکلات جدی مواجه نموده است. به همین دلیل شما با تپههای پوشیده از درخت، آب و هوای سالم و تمیز و مه نزدیک به زمین روبهرو هستید. حال دو عدد بذر درخت را در نظر بگیرید که مجاور هم در یک موقع به زمین افتاده و شروع به روئیدن کنند، اگر این دو بذر هر دو از یک درخت بوده و نیروی آنها یکسان باشد، روئیدن آنها بهم برخورد میکند و بر یکدیگر سایه میاندازد و ناچار هر یک خود را به سمتی که نور کافی دریافت کنند، متوجه میسازد.

امروزه با رشد بیرویه شهرها از یکسو و افزایش آلایندهها اعم از کارخانههای تولیدی یعنی بخش صنعت و خودروها تا فاضلابها و نظایر آن محیطزیست و کره زمین بهشدت در معرض تهدید است و هر ثانیه بر میزان آلودگیها افزودهشده و در همان حال متأسفانه از میزان فضاهای سبز و بهخصوص جنگلها کاسته میشود. با فعال شدن وضعیت بحرانی، جنگل های بارانی حداکثر طی چند دهه به علفزار تبدیل شده، مقادیر زیادی کربن آزاد کرده و گرمایش جهانی بیشتر می شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، جنگلزدایی بهتنهایی عامل تولید ۲۰% مجموع گازهای گلخانهای دنیاست که این گازها موجب افزایش گرمایش جهانی میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید