عود جنگل بارانی (Rain Forest) چیست و چه خواصی دارد؟

یکسال بعد والیـهای شرقی بازهم جنگی براه مـیاندازند، درون اینوقت یکجا با ایومـینیس بمقابل انتیگونوس مقدونی؛ درجنگ پاریتاسینی (ایران غربی)، والیـان اراکوزیـا، ارییـا و درنگیـانا، بکتریـا و وادی کابل تماما متحد مـیشوند که تا مقام خویش را حفظ نمایند. تا پیش از این بهدلیل کوهستانی بودن منطقه، فرهنگ بومی آن بهخوبی حفظ گردیده بود. درهرحال، که تا سده سوم ق م سرزمـینـهای کوهستانی شرق اراکوزیـا کـه حالا مسکن قبایل پشتون (ایرانیـان) است، بطورآشکار”هندی” بوده و خود مرغزار کندهار نیز تحت حاکمـیت هندیـان قرارداشته است.

بآنـهم چیز دلچسپ دراین مورد یک اثر سانسکریتی بنام ارتشاسترا مربوط کاتیلیـا و سده های اولیـه عصرحاضر ولی بازتاب دهندۀ معلوماتی از زمان موریـاها است. بآنـهم نباید فراموش کرد کـه حتی قبل از مرگ الکساندر، موجودیت مقدونیـان درون ولایـات هندیـان کاهش یـافته و تقریبا نابود شده و در ایران شرقی، ناقلین یونانی و مقدونی شورش نموده و به برگشت بخانـه های خویش شروع مـیکنند. قدرت مرکزی وجود نداشته و ناقلین زیـادی بخانـه های خود برمـیگردند.

شورشیـان مجبورمـیشوند اقامت کنند، باوجودیکه واضح هست اکثریت ایشان هرگز آرزوی برگشت بخانـه خویش را از دست نمـیدهند. غوریها منابع خویش را بیش از حد پهن میکنند. چرا ریخت وپاش بشود، هیئت حاکمه مخصوصا باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که آن اشخاصی که کار اجتماعی میکنند آنها کافی است که از حیثیت و شئون اجتماعی استفاده بکنند و کار اجتماعی دیگر نباید وسیله جمع کردن ثروت و حقوقهای گزاف برای آنها بشود زندگی طبقه حاکمه از نظر مادی نباید بسی شباهت بوضع مردم باشد این است که بنده میخواهم عرض کنم دلایلی دارم اطلاعاتی بمن دادند که اشخاصی را با حقوقهای گزاف استخدام کردند و دعوت بکار نمودند راننده با ده هزار ریال وماشین نویسهای متعددی که هر کدام را تقریبا ۵ هزار ریال استخدام کردهاند اطلاع دادهاند یکی از مستخدمینی که در بانک ملی است تعریف میکرد گفت خانم ماشین نویسی مدتها برای کار ببانک ملی میآمد اورا امتحان کردیم و حاضر شد با ماهی ۱۴۰۰ ریال در یکی از شعبات بانک ملی خدمت کند پیش نویس استخدام او امضاء شد مدیر بانک گفت اول او را در یک دایرهای بگذارید تا ببینیم ازاو راضی هستند یا خیر اگر خوب کار کرد او را استخدام کنید.

هر چه سریعتر خط مونتاژ کار کند، پول بیشتری به دست میآورد. در این زمان در ایران، رشتهٔ کار بدست دو گروه میبود: یکی درباریان و نزدیکان شاه که سخنی باو توانستندی رسانید، و دیگری علماء که مردم را توانستندی شورانید. رودخانه ی توجی به عنوان عاملی خطی طبیعی، موجب تقسیم این منطقه به دو قسمت شمالی و جنوبی شده. یک کتیبه دو زبانـه یونانی- آرامـی (کندهار1) در1958 دربالای یک تخته سنگ بزرگ درون شمال کندهارکهنـه (درجنوب افغانستان) یـافت مـیشود (شکل 6). متن دیگرموریـان، فقط دریونانی و نقش شده دربالای یک قطعه سنگی نیزدرکندهاردر1963 یـافت مـیشود.

دراین اثر این مفکوره پیش کشیده مـیشود کـه حاکمـیت یک چکراورتین (حاکم) حقیقی حتما از هیمالیـا درشمال که تا بحرها درجنوب امتداد داشته باشد. نقطۀ بسیـارجذاب اینستکه مرغزارهای کندهار(اراکوزیـا) حتما دراین سرزمـین های “هندی” شامل باشد. نتیجه اینستکه فیروز بالاخره زندگی خویش را باخته و امپراطوری خود را در خدمت دشمن میگذارد. سرانجام یکی ازافسران الکساندربنام سیلیوپس ازشکست مخالفین عمدۀ یونانی/مقدونی خویش قدرت فلات ایران را بدست مـیگیرد. چنین یک ارتش بزرگ تهدید جدی بـه رهبران مقدونی دربین النـهرین بوده و هم بدین معنی بود کـه اکثریت ناقلین یونانی/مقدونی درون شرق مـیخواستند بخانـه خویش مارش کنند. پیتون موفق شده و بالاخره ناقلین شورشی شرق را شکست مـیدهد.

آنـها در317 ق م با جمع آوری یک ارتش 6500 نفری، پیتون را شکست مـیدهند کـه دراینزمان حاکم ماد مـیباشد. اقدام فوری ضروربوده و پیردیکاس کـه بحیث نایب السلطنـه و وارث الکساندرعمل مـیکند جنرال دیگری بنام پیتون را فرمان مـیدهد کـه با 20 هزار نفربطرف شرق مارش کند. مسیرجنوبی دیگری که میتواند افغانستان را کناربگذارد، ازطریق بلوچستان ایران و پاکستان بطرف جنوب است. نیسایا که شمارۀ پنجم است، درمتن در بین مورو (مارگیانای قدیم یا مرو فعلی) و بخدی (شمارۀ 4) واقع شده که احتمالا بامتداد یکی از مسیرهای وصل کننده هردو در شمال افغانستان فعلی واقع است.

هر کدام از این متغیرها در سالهای گذشته کم یا زیاد شده است اما برآیند وضعیت هشدار دهنده است. آن ها را کیلومتر ها هل داده اند, از تپه ها بالا برده اند, از رودخانه ها و جنگل های انبوه گذشته اند و به این نقطه رسانده اند. چوب آن در حال حاضر فاقد اهمیت ساختمانی بوده در غرب ولایت لغمان و جنوب ولایت پکتیا جمعیت خالص را تشکیل داده. ولسوالی آبکمری که در غرب ولایت بادغیس موقعیت بر اساس برآورد رسمی سال 2002 میلادی دارای جمعیت تقریبی 36300 است .مرکز این ولسوالی قریه سنگ آتش ثبت شده و روستاهای مربوط آن را قریه جات آب خدایی، الخان، انجیر، دزدنک، کنه قول، خلیفه و پاپل تشکیل دادهاست.

این پارک ملی که در ایالت غربی گجرات واقع شده است از جنگلهای حفاظت شده حیاتی تشکیل شده است. موقعیت مکانی روستای بلیران در بخش دشت سر شهرستان آمل واقع شده است. عکس انوش در کوه های البرز، عکس شماره ۳۷۳ . مطابق منابع، قید مـیشود کـه سرزمـین های گندهارا، پاروپانیسادای (وادی کابل)، اراکوزیـا و گیدروزیـا دربدل 500 فیل درون اختیـار موریـاها قرار گیرد. بآنـهم او نمـیتواند اوکسیـارتیس والی پاروپانیسادای (وادی کابل) پدر رکسانـه و پدرکلان الکساندر نوزاد را تعویض نماید. بآنـهم موقعیت سیلیوبطورجدی ازطرف غرب توسط دوست قدیمـی اش، پتولیمایس کـه کنترول مصررا بدست آورده و دشمن کهنـه او، انتیـاگوس کـه حاکم اناتولیـه است، مورد تهدید قرارمـیگیرد.

افزایش کنترول موریـان که تا دوردست های شمالغرب یـا دامنـه های هندوکش شاید بازتابی بیشتر از توسعۀ قدرت سیـاسی موریـان بوده وشاید نشان دهندۀ شمولیت آگاهانـه سرزمـینـهای باشد کـه موریـاها آنرا سرزمـینـهای هندیـان دانسته وجمعیت آن هندیـان بوده اند. او بطور مستحکم درون وسط وعقب کوههای هندوکش سنگرگرفته است. چنین یک وضعی بطور ناگزیر نشاندهندۀ حالت سیاسی سدۀ اول ق م است. اینـها بطور آشکاردربرگیرندۀ وادی دریـای کابل، وادی ارغنداب (اراکوزیـای قدیم) وسرزمـینـهای بلوچستان شرقی است. لذا دروادی دریـای کابل، موریـا ها خط وزبان آرامـی را باضافۀ زبان پراکریت بکارمـیبرند. اولین اینـها یک متن پراکریت (هندی مـیانـه) درخط آرامـی و با توضیحات آرامـی هست که دربالای یک صفحۀ سنگی کنده شده ودرسال 1932 درنزدیکی پل درونته (نزدیک جلال آباد) یـافت شده است.

متن های بیشترآشوکا، با زبان و خط آرامـی در1969 و 1973 درون بالای یک صفحۀ سنگ درون وادی لغمان (حدود 10 کیلومترشمالغرب تقاطع آن با دریـای کابل) کشف مـیشود. وقتی والیـان شرقی شکست خورده و انتیگونوس بحیث فاتح بیرون مـیآید، ادعای حاکمـیت عمومـی نموده و یکتعداد والیـان جدید درون شرق تعین مـیکند. مورخ فرانسوی، پاول برنارد مـیگوید کـه معاهده نشاندهندۀ یک عمل انجام شده بوده وهندیـان قسمت اعظم ایران شرقی را اشغال کرده بودند.

او متعاقبا مجبورمـیشود یک معاهده با هندیـان منعقد کند کـه پس از سده های توسعۀ ایرانیـان بالاخره خود را بامتداد مرز های شرقی قلمروی سیلیومـیرسانند. گفته مـیشود کـه او غالبا با سیبیرتیوس، حاکم یونانی اراکوزیـا درون دهه های آخری سده چهارم اقامت کرده است. بصورت بسیار ساده گفته میتوانیم که فقط تخریب سیستم معشیت و زنده گی مهاجرت و بیجاشدن وقفه ئی و دایمی ، اسباب اصلی تخریب محیط هم شده میتواند مشکلات کمبود منابع مالی که میتوان به تخریب فایق آمد نیز یکی از عوامل عمد ه به حساب میرود . آنچه که در مورد تمام جنگلهای ایران حائز اهمیت بسیار می باشد، جلوگیری روند تخریب کمی و کیفی جنگلها است که از دیرباز و هنوز ادامه دارد.

این قطعه سنگ احتمالا بخشی از یک یـادگاربسیـاربزرگ باشد، شاید دربرگیرندۀ تمام چهارده فرمان عمدۀ سنگی آشوکا. همینطور که به قدم زدن در جنگل ادامه بدهید، کمی بعد از آن که دیگر اثری از سر و صدا و آلودگی صوتی محیطهای شهری نبود، کمکم صدای واقعی جنگل به گوش شما خواهد خورد. این مسیر را ادامه دهید تا به دالان بهشت برسید سپس بیشتر قدم بزنید تا به یک فرعی دیگر برسید.

افزايش نفوس درشهر كابل و ساير شهرهای بزرگ افغانستان بدلايل نبود امنيت ، يافتن شغل ، ادامه تحصيل خود سبب افزايش مشكلات زيست محيطی گرديده است . نیل سفید از ناحیه دریاچه های بزرگ در مرکز آفریقا و نیل آبی از دریاچه تانا در اتیوپی شروع می شود. یکقسمت بزرگ فتوحات الکساندر درحال تخلیـه قرار داشت. ستارۀ درحال صعود هند درون آنزمان چندراگوپتا موریـا مـیباشد. باوجود این حوادث، والیـان یونانی/مقدونی درایران شرقی بحیث یک قوت قدرتمند درون مبارزه دوامدارقدرت باقی مـیمانند. چیزیکه بدنبال مـیآید، رشد خود مختاری حاکمان محلی و یونانی/مقدونی درشرق است.

تعداد ناقلین درشرق بسیـارزیـاد مـیباشد: دربکتریـا بـه تنـهائی، الکساندرحدود 13500 سربازیونانی و مقدونی را مسکون ساخته بود، دراراکوزیـا حدود 4600 مرد، بدون دنباله روان قرارگاه و سایرین. اما بطورآشکاراتحاد ناقلین مشکل بوده و سربازانی از پارتیـا و سایرنقاط شمالشرق با انتیگونوس یکجا مـیشود. بنابراین بهترین زمان سفر به ارسباران و بازدید از آن در فصل تابستان است که خنکی هوای اینجا بسیار لذت بخش است. ژرژ گفت من خودم طرفدار اتحاد روس و فرانسه بودم و هستم، در آن معاهده مساعی زیاد دارم، ولی این اتحاد برای ما موقتی است نه طبیعی، هیچ مناسبت صوری و معنوی نیست که علت امتداد و سبب تشیید این اتحاد گردد.

سیلیودر303 ق م قبل از اینکه ولایـات شرقی را ترک نموده و بطرف غرب حرکت کند، یک معاهده با چندراگوپتا امضا مـیکند. صرفنظر از اینکه این موضوع حقیقت دارد یـانـه، ممکن هست وضع بمراتب مغلقتر از آن بوده باشد. و به این صورت وتوسط تلفنهای ثابت روستا های کیرنگان و اولی تماس ما با حسین آقا برقرار شد.پر واضح است که این حرکت بجا و با حس مسولیت حسین آقا و پیگیری وضعیت موجود توسط آقای شرافتمند که همیشه با استرس و نگرانی خواصی در فکر تیم های درحال اجرائ برنامه های باشگاه می باشند (( تمامی سرپرستان برنامه ها شاهد این موضوع هستند)) ، باعث شد همگی در کمال آرامش و خوشی به مقصد و منظور خود برسیم .

دیدگاهتان را بنویسید