مساحت بادغیس ۲۰۰۶۸ کیلومتر مربع است

اگر به بازدید از پارک جنگلی النگدره رفتید، توصیه می کنیم، راه خود را تا اواسط جنگل های این پارک ادامه دهید و چشمه ای بسیار زیبا و دیدنی در این پارک را از نزدیک مشاهده کنید. اشاره کرد. در نتیجه، توصیه می کنیم بازدید از پارک جنگلی النگدره را حتما در برنامه های خود قرار دهید تا بتوانید سفری به یاد ماندنی و خاطره انگیز را در رفاه کامل تجربه کنید.

فقط کثرت مطالعه و مجاهده در دادن امتحان اندکی مرا از یاد شما غافل کرد. یکی از گونه های در حال منقرض شدن مارال می باشد ، که با کمک محیط زیست 7 راس مارال را از باغ ملی گلستان به محدوده ای حفاظت شده در جنگل ارسباران انتقال دادند تا تولید مثل کرده تا از حالت انقراض خارج شوند. آن ها به طعمه می چسبند و تا جایی که بتوانند از خون آن می مکند. مساحت این جنگل ها حدود 500 هزار هکتار است و از گونه های معروف آن می توان به گونه حرا اشاره کرد که به افتخار دانشمند بزرگ ایرانی ابو علی سینا نامگذاری شده است.

پارک جنگلی نمونه گردشگری میرزا کوچک خان با جنگلهای انبوه و همراه با جادهای زیبا یکی از بزرگترین پارکهای جنگلی در خاورمیانه و دومین پارک جنگلی بزرگ استان مازندران است. گروهی از دادهها بزرگ و گروهی بسیار کوچک هستند. داشلی 3 عمده ترین ساحۀ مرغزار دربرگیرندۀ یک ساختمان تقریبا مستطیلی (با جوانب 88 در 84 متر) بنام “قصر” و در جوار آن یک تعمیرمستطیلی دیگر (“معبد”) میباشد که درداخل آن یک ساختمان کوچک دایروی قراردارد. ساحۀ همجواردیگر داشلی 1 است.

یک ساحۀ مهم درشمال آمودریا عبارت از سپالی تپه است که توسط ای. این احترام به اکوسیستم و البته گردشگران دیگری است که برای لذت بردن از سکوت به طبیعت سفر کردهاند. آرامگاه این عارف بزرگ، در روستای قلعه نو و در نزدیکی جنگل ابر قرار دارد که میتوانید از آن دیدن کنید و در مسیر رسیدن به جنگل سری نیز به آنجا بزنید. به راحتی میتوانید با ماشین شخصی جادهی آسفالت مسیر جنگل را طی کنید. جالب است بدانید ورود خودرو در روزهای زوج به پارک جنگلی النگدره ممنوع است؛ در عوض میتوانید در ابتدای مسیر ورودی پارک، دوچرخه کرایه کنید و در مسیری سرسبز و به یادماندنی رکاب بزنید.

البته که همینطور است؛ اجازه دهید عشق شما شکوفا شود. روستای ابر، مغازه دارد اما وسایلی که در آن میفروشند بسیار محدود است. تا زمانهای نسبتا آخرناممکن بود شواهد محکم برای هریک ازاین پیشنهادات دریافت کرد، اما پژوهشهای جدید باستان شناسی درشمال افغانستان وسرزمینهای همسایه روشنائی جدیدی بر روی این مسائل جذاب انداخته است. از اشتباهات صورت گرفته هم واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی بود که ذاتا نگاه بهرهبرداری دارد و حتی بخشی از حشرات را آفت میداند. جنگلها میراث گران بهایی و یکی از عوامل مهم در اکوسیستم یک منطقه هستند که علاوه بر استفاده و بهره برداری از آنها، در حفاظت و صیانت از آن ها نیز باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

لذا استعمال پیکره ها بازتاب دهندۀ یک عنعنۀ است که دراوایل و اواسط عصربرونز درسرزمینهای دورغرب منشا گرفته و در دوران انکشاف بکما (اواخرعصربرونز) قطع میشود. دانشمندان کابل متعاقبا محل را بازدید نموده و حدود 5500 سکۀ هندی دوران موریان را بدست میآورند. شاهد اولی این انکشاف دراواخرسالهای 1970 وقتی بدست میآید که یکتعداد اشیای غارت شده از شمال درکابل بفروش رسانیده میشود. بزودی یافته های مشابه درمرغزارهای مرو ترکمنستان و در ساحات مختلف جوارافغانستان شمالی بدست میآیند. سفالی نمازگا 5 درمحلات مختلف مارگیانا یافت شده و تقدم مستقیم بکما را نشان میدهد. درمارگیانا، سفالی چرخکاری با بعضی اشکال قدیمی (نمازگا 5) ادامه مییابد، اما دراینجا رسومات جدیدی بشمول کاشیهای دستکاری با آرایش های حجاری شده وجود دارد.

مانند کیلیلی 4 و داشلی 3 دیوارهای مدافعوی بزرگ ارگ دارای برج های مستطیلی است، درحالیکه آنهای “معبد” که شاید مربوط دورۀ بعد تراست، دایروی میباشد. این زمانی است که تمدن اندوس درقویترین حالت خویش بوده و پایگاههای تجارتی دورافتاده ازطریق هندوکش درساحاتی مانند شورتوغای درافغانستان شمالشرقی ایجاد نموده است. مانند پالایشگاه های نفت و کارخانه های پتروشیمی موجود در جهان که از مواد نفتی و سوخت های فسیلی استفاده می کنند. در این صفحه اطلاعات محصول و نظرات کاربران موجود است که به شما در خرید بهتر کمک می کند.

به گزارش گروه وبگردی خبرگزاری صدا و سيما، جنگل ابر شاهرود، با وسعتی نزدیک به ۳۵ هزار هکتار یکی ديگر از زیباترین و خاص ترین جاذبه های طبیعی کشور ایران به شمار می رود که هر کس بايد لااقل یکبار باید آن را ببیند. تحت آن شرایط، چندپارگی و از هم گسستگیِ قبیله ای در میان پشتون های محلی می توانست نفوذ طالبان را تسهیل کند. درزمانیکه تمدن هلمند ودنبالۀ نمازگا درنیمۀ دوم هزارۀ سوم ق م بپایان میرسد، قرارمعلوم مردم بکما میتوانند سرزمین های جدید ویک نحوۀ جدید بهره برداری ازمحیط ایشان را دریابند.

تاریخ رادیوکاربنی یافته های این مرغزارنشان میدهد که داشلی 3 مربوط اواخرهزارۀ سوم تا اوایل هزارۀ دوم ق م میباشد. درنتیجه، پژوهش باستان شناسی ظهوریک فرهنگ بسیارپیشرفته درمرغزارمرو و بکتریای قدیم را دراواخرهزارۀ سوم روشن میسازد. درحقیقت، تناظرآنقدرآشکاراست که باستانشناسان این فرهنگ را بحیث مجموعۀ باستان شناسی بکتریا- مارگیانا (بکما) نام نهادند. اینها شامل اشیای مختلفی بودند که یاد آور آثارهنری ایلام و بین النهرین است. اشیای “جدید” دیگرشامل ظروف با لبه های پیکرۀ (که بنام ظروف مراسم مذهبی یاد میشود)؛ چماقهای سنگی با نوارهای پیچدار؛ میخها با سرهای مشت مانند؛ تبر های سیرامیکی (کاشی)؛ گلدان های رخامی؛ پیکره های مرکب؛ ظروف سنگی گرده شکل، ستونهای مینیاتوری و گرزه های سنگی میباشد.

اینجا که منزل کردیم ۸۹۰۰ فوت از دریای خزر مرتفعتر است. نزدیکترین تشابه با یافته های بکتریا از ناحیۀ همجوار مرو یا مارگیانای قدیم در ترکمنستان فعلی مشتق میشود. مهم است درک نمود که یافته های بکتریا هیچگونه تقدم عمدۀ محلی نداشته است. مسکونه های جدید در بکتریا و مارگیانای قدیم با این تغیرات متاثرنشده و به رونق خود ادامه میدهند. ساحۀ دیگرعبارت ازمسکونۀ تایپ 1 است که شامل یک قلعۀ مربع با برجهای معمولی دایروی واحاطه شده بواسطۀ یک مسکونه میباشد. ساحۀ تماشائی دیگر بکما درمارگیانا عبارت از توگولوک 21 میباشد که شامل یک ساختمان مستطیلی (140 در 100 متر) است.

باین ارتباط باید تذکرداد که درمارگیانا پیکره های انسانی فقط در مسکونه های اولیه بمشاهده رسیده و آنها درساحات بعدی بکما، طورمثال در مرغزار تاخیربای دیده نمیشوند. مسکونه های بکما درافغانستان شمالی برخلاف، یک مستعمره سازی بزرگ کتلوی را نشان میدهد. این موضوع هم بارتباط کرونولوژی نسبی مسکونه های بکما وهم با طبیعت بکما درمجموع بسیاردلچسپ است. تقریبا نیمی از پستانداران ایران در جنگل های گلستان زیست می کنند و حیوانات وحشی همچون پلنگ، خرس قهوه ای، گرگ، مارال، گوسفندهای وحشی، بز وحشی، آهوی ایرانی و گراز به این زیست بوم پناه آورده اند.

کاوشها در داخل این تعمیرمدورشامل اثرات آتش واستخوانهای سوخته حیوانات میباشد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه آتش سوزی در جنگلها معمولا زیر سطحی، سطحی، تنه ای و تاجی است، افزود: در حال حاضر حریق در منطقه اشکراب شهرستان سیاهکل سطحی است. فهرست همچنان شامل مهرهای استوانۀ نشاندهندۀ رابطه با بین النهرین است، جائیکه این نوع مهرها در طول هزاره ها کاربرد داشته اند. نشانه های آن شبیه روباه است، اما نه روباه است و نه گرگ. برج های نیمه دایروی، دیوارهای خارجی آنرا مستحکم ساخته و درداخل آن یک مجموعۀ معبد مستطیلی صعود نموده است.

دیوارهای ساخته شده از خشت خام بواسطۀ برجهای نیمه دایروی، بسیارمتفاوت ازبرجهای چهارگوشه و مستطیلی داشلی 3 مستحکم شده اند. دیوارهای داشلی 1 اصلا بارتفاع حدود 8 متر بوده است. بعضی ازساحات عمده درمرغزار داشلی شمال آقچۀ کنونی و نچندان دوراز بکترای باستان (بلخ) قراردارد. این دربرگیرندۀ یک قلعه مربع (80 متره) بطرف شمال و ظاهرا یک ساختمان مذهبی بابعاد 120 در 120 متربطرف جنوب است. تعمیردیگریک محوطۀ دیوارمستطیلی حدود 130 در 150 متر است که دربرگیرندۀ یک ساختمان دایروی بقطرحدود 36 مترمیباشد. اشیای قابل دلچسپی خاص مخزنهای سفالین از توگولوک 21 و ساحات دیگر مارگیانا است که ظاهرا دربرگیرندۀ بقایای ایفیدرا میباشد.

با درنظرداشت موازات بسیارنزدیک بین فرهنگ مادی بکما درمارگیانا وبکتریا، یک تفاوت مهم قابل ذکراست که مربوط به تقریبا عدم موجودیت کامل پیکره های انسانی دربکتریا میشود. بعلاوه، وسعت این فرهنگ کاملا متجانس درسراسریک سرزمین وسیع ودوام کننده درطول چندین سده نشاندهندۀ یک رابطۀ نزدیک و پایداراست. یونانیها بخوبی میدانستند که درشمال فلات ایران توده های عظیم قبایل نا آرام وجود دارد که علاقمند بهره برداری ازجلگه ها ومرغزارهای غنی وحاصل خیزی است که درطول سده ها تحت حفاظت پارسیان و مقدونیان رونق داشته است.

اگر تاکنون به این جنگل ها سفر کرده اید و پوشش گیاهی این مناطق را دیده اید، خوشحال می شویم مشاهدات و نظرات خود را در مورد پوشش گیاه های جنگل های کاج با ما در میان بگذارید. در این قسمت قصد داریم به معرفی چند مورد از جانوران جنگل آمازون بپردازیم که بر خلاف ظاهرشان می توانند به راحتی شما را به دام مرگ بکشانند، اگر شما هم از دوست داران آمازون هستید پیش از سفر حتما این مطلب را به طور کامل مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید