هزینه چاپ کتاب در انتشارات جنگل

این پارک جنگلی در پاییز از مشهورترین جاذبه های طبیعی ایران برای بازدید به شمار می آید. جنگل هیرکانی ابر شاهرود، یکی دیگر از صد جاذبه گردشگری ایران است که هر آدمی، حداقل یکبار باید آن را ببیند. در این جنگل ابرها آنقدر به درختها نزدیک اند که به نظر میرسد جنگل بر روی ابرها سوار است و میتوان در میان ابرها گشت و گذار کرد و به باور بسیاری از گردشگران یکی از زیباترین چشم اندازهای طبیعت ایران محسوب می شود.

این نیزهویدا هست که حاکم درشمال شرق فلات مسکون بوده و شـهربلخ مـیتواند یکی از پایتخت ها باشد. زمانی درون نیمـه یـا اواسط نیمۀ دوم سده چهارم م، مردمانی ازشمال بـه سرزمـین های شمالشرقی فلات ایران هجوم مـیآورند. سکه های مسی مربوطه بطوروسیعی درون بلخ یـافت شده و بعضی سکه ها حتی حامل قهرمان بهلو درروی آن است. درهم های نقرۀ استواراست، طلا فقط به منظور مقاصد خاصی نشر شده و سکه های مسی وجود ندارد. بغیرازانواع سکه های کوشان، سکه های ساسانی درون طلا و مس وجود دارد کـه احتمالا درون مرو و هرات ضرب شده است. از سال دوم شاپور2 (309- 79 م) یک کتیبه درون پرسیپولیس از شاپور دیگری بنام “شاه ساکاها، شاه هندوستان، سرزمـین ساکا و توران که تا دوردستها دربحیره” وجود دارد.

اگر چند زنجیره ی غذایی را بررسی کنیم متوجه می شویم که در میان آن ها گیاهان و جانوران مشترکی وجود دارد . زنان قبیله وحشی در میان جنگلهای مخوف برزیل ساکن میشوند. مجید ذکریایی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری اظهار کرد: باتوجه به وزش بادهای گرم طی روزهای اخیر شاهد بروز حریقهای متعدد در سطح جنگلهای شمال بودیم. نزدیک به بیست سال گذشته، هیچ یکی از کادرهای ورزیده و نخبگان بومی این ولایت، نه در سطح محلی و نه در سطح ملی به پستهای بلندرتبه و یا میانرتبهی دولتی گماشته نشدند. این متن همچنان بین نخبگان پارسی و ساکا تفاوت قایل شده و به زرنگیـا، زرنکا یـا درنگای قدیمـی متنـهای هخا و زرنج بعدی منابع اسلامـی اشاره دارد.

اینـها دارای متن های درون خط پارسی مـیانـه و پهلوی است. قهرمانان آنـها درخط پارسی مـیانـه، پهلوی یـا بکتریـان (یونانی) مـیباشد. سکه ها توسطانی بنام شاهان حاکم کوشانی- ساسانیـان ضرب شده و در پهلوی مسکوکات ساسانی “حقیقی” مروج مـیباشد. حاکمان متعددیکه این سکه ها را نشرد عبارتند از(بترتیب کرونولوژی): ارد شیر1، اردشیر2، فیروز1، هورمـیزد1، فیروز2، هورمـیزد2، بهرام 1 و بهرام 2. آنـها خود را “شاه کوشانـها” یـا حتی “شاه شاهان کوشانـها” خوانده اند کـه نشان مـیدهد آنـها خود را جانشینان شاهان (حقیقی) کوشان مـیدانستند. ساسانیـان درون مرکز امپراطوری خویش، سیستم مسکوکات پارتیـان را مـیپذیرند کـه بربنیـاد معیـارهای آتن؟ آنـها تحت آتیلا تقریبا موفق مـیشوند تمام امپراطوری روم غربی را اشغال کنند، قبل ازاینکه در چالونز درون 451 م شکست بخورند.

نام ایشان یـادآور خصلت هونی آنـها بوده و نشان مـیدهد کـه چطورایشان و هیفتالیت (یفتلی) هائیکه جانشین آنـها مـیشوند، بجهان خارج شناخته مـیشوند. این چاپها نشاندهندۀ کنترول حاکمان کوشانی- ساسانی درون سرزمـین های هست که قبلا مربوط بـه امپراطورکوشان بوده است، برخلاف سرزمـینـهای شمال وشرق افغانستان، جائیکه سکه های شیوا و ناندی ضرب مـیشوند. درون بین اینـها سکه های مشـهور کاسۀ (بشقاب مانند) طلائی کوشانی- ساسانی وجود داشتند. هردوی اینـها مقامات مـهم ساسانیـان وغالبا شـهزاده های دربارشاهی بودند. دراینجا همچنان شواهد سکه شناسی وجود دارد کـه نفوذ سریع ساسانیـان درشرق را نشان مـیدهد. این نـه تنـها بواسطۀ سکه ها و نامـهای (تاج-) ایشان نشان داده مـیشود بلکه همچنان بواسطه این حقیقت کـه آنـها تماما سبک انفرادی تاج خویش را داشتند.

3) ایکو سیستم به دوران های طبیعی مانند دوران نایتروجن، کاربن، اکسیجن و غیره بستگی دارد همچنان بستگی به جریان انرژی در محور ان دارد. این ساحه مربوط به عین دوران در مراحل اولی کندهارکهنه است، طوریکه از یافته های سیرامیکی نتیجه میشود. مطابق ویراستار، دانشمند برتانوی، نیکولاس سیمنر- ویلیـام، آنـها از عین منبع اشتقاق شده اند، اما از یک دوران نیستند. نامـهای حاکمان متذکره درسکه ها شامل آنـهائیست کـه توسط شاهان ساسانی ذکرشده اند، اما مردمان شاید مطابقت نداشته باشند. وابستگی دقیق تباری و زبانی آنـها هنوزهم نامعلوم است، اما بصورت عام قبول شده کـه آنـها مربوط بـه مردمان صحبت کنندۀ- آلتائی بوده ویکتعداد دانشمندان فرض مـیکنند آنـها مربوط بـه شاخۀ ترکی اند.

تعداد زیـاد متنـها نامـه ها بوده و بعضی ازآنـها هنوزهم مُهرکرده بودند وقتی باراول کشف شدند. خیلی فرق می کند که از یک کتاب یک نسخه چاپ شود یا به تعداد 20 تا هزاران جلد. یعنی درروزگاری که قدرتهای اروپائی قسمت اعظم جهان را کنترول میکردند، کمیشنرهای برتانوی و روسی این قسمت جهان را میپیمایند تا مرزهای افغانستان را مشخص سازند. نظریـات عمومـی کـه با شواهد نوشتاری تقویـه مـیشود، پیشنـهاد کـه مـیکند قسمت اعظم سکه ها درون جریـان اواخر سده سوم و چهارم م نشرشده اند. لذا دراواخرسدۀ سوم و چهارم م قسمت اعظم سرزمـین های کوشانـها توسط یک نمایندگی قوی شاه ساسانی اداره مـیشود کـه سکه های خود را با تمثال خود نشر مـیکند.

شیونایتها باراول توسط امـیانوس مارسیلینوس، تاریخنگار رومـی سدۀ چهارم م ذکر مـیشود. اکثریت اسناد حتما بین اوایل سده های چهارم و اواخرهشتم قرارداشته باشند. تیم بازسازی ولایتی یک پایگاه نظامی است که به عنوان ابزاری توسط جامعه جهانی و برای گسترش حضور نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) و اختیارات دولت افغانستان در سراسر خاک این کشور ایجاد شد. دراوایل سدۀ اول م، ایسیدورچارادرموقعیت های پارتیـان تشخیص شده کـه بین زرنگیـانا و اراکوزیـا یک سرزمـین بنام ساکستان بوده است.

این حتما شورش ساکای رهبری شونده توسط برادر شاه (یـا پسر کاکایش) بنام هورمـیزد باشد کـه درمنابع دیگر ذکرشده است. او خود را پسر شاه شاهان، هرمزد 2 مـیخواند. همچنین میتوانید فهرست کامل اسم دختر و اسم پسر ایرانی را در ستاره بخوانید. مکی – از آن کسانیکه بانیش بودند باید بپرسید که هرکس خدا میداند اسم نهضت مقدس ملت ایران را در خوزستان آورده هر کس گفتهاست زنده باد نهضت ایران گفتهاست زنده باد ملی شدن صنعت نفت امروزدارند ازشان انتقام میگیرند آقایان من جز بیطرفی جز سعادت ملت ایران جز خیرخواهی مملکت ترا بشرافتتان چیزی در این مجلس گفته ام؟

لذا معلوم میشود که شورتوغای در یک مرحلۀ نسبتا بعدی انکشاف بکما شامل بوده و این مرحله چندان پس ازآغاز هزارۀ دوم نیست. اما پس از مرگش این فیلم در انگلستان اکران عمومی شد. موزه تاریخ آمل در سال 1315 ساخته شد تا سال 1387 به عنوان ساختمان اداره مالیه شهرستان آمل مورد استفاده قرار میگرفت اما از سال 1389، تصمیم گرفته شد تا این بنای تاریخی به موزه تاریخ آمل تبدیل شود و بعد از یک سال مرمت و بازسازی بنا، در سال 1390 دولی من دلم رب موزه بر روی گردشگران باز شد. طرح جامع توسط همین گروه تدوین شد؟

دیدگاهتان را بنویسید