۱۲ فیلم ترسناک ممنوعه ای که واقعا نباید دید!

خیلیها هم میگویند پارک جنگلی النگدره در پایی شبیه به نقاشی میشود. بدینسان سخنها میرفت، و آوازهٔ داستان بنجف نیز رسید، و برخی علمای آنجا هم ناخشنودی نمودند. برخی از بخشهای جنگل آمازون به دلیل تراکم زیاد درختان همیشه تاریک است. اگر با تور گردشگری جنگل دو هزار راهی این مکان شدید از همسفران خود درخواست کنید تا تصویری از شما در این لحظات رویایی ثبت کنند. شیوه ی سوم کاملا متفاوت است و با یک میانبر، می توانید مسیر را تبدیل به ۱۷ کیلومتر کنید و پیاده آن را طی کنید. درهرصورت، ایران شرقی (قسمت اعظم افغانستان امروزی) به گهوارۀ تولد دوبارۀ ایران تبدیل میشود که اسلام مذهب عمدۀ آنست، اما زبانها و فرهنگ های خود را تا امروز زنده نگهمیدارند.

جنگل بارانی یعنی تبدیل رویکرد تجارت، تجارت است به رویکرد تجارت، اعتماد است. به گفته WWF حدود 15 درصد از انتشار گازهای گلخانهای متوجه پدیده جنگل زدایی است. گفته میشود در دو موقعیت مختلف، دوربینها شبحهایی را در این منطقه شکار کردهاند. من در یک حرکت سریع اسلحهام را پشت حیوان گرفته و شلیک کردم و او به سرعت از ناظر ناپدید شد.» به گفته فائوست قطر بدن این مار به 50 سانتیمتر و طول آن به 19 متر میرسید. طول پل سالم ۱۶۰متر است که ۱۲۰ متر متعلق به ایران و ۴۰ متر متعلق به جمهوری آذربایجان است.

سبک تزئینات با آنهای قابل مقایسه است که در سامارا، در بین النهرین جنوبی و در نائین (ایران مرکزی) و مسجد ابن تولون قاهره یافت شده و تماما مربوط به اواخرسده نهم م است، همچنان با بقایای یافت شده در جوار نیشاپور و سمرقند. اکثریت خانواده سامانی متعاقبا جانب حاکمان طاهری نیشاپور را گرفته و در مبارزه بمقابل صفاریان شکست میخورند. اواخرسده نهم م و سالیان حاکمیت صفاریان سیستان برمحدودۀ که حالا افغانستان نامیده میشود، معاصریکی ازاولین تعمیرات مذهبی اسلامی شناخته شده تا کنون درافغانستان است. سامانی ها برقسمت اعظم ایران شرقی از 900 م (وقتی صفاریان را شکست می دهند)، تا پایان سده دهم (وقتی توسط مهاجمین ترکی از شمال، قراخانیها، مغلوب میشوند) فرمانروائی میکنند.

در875 م نصر بن احمد سامانی، یک اولاده حاکم سامانی فرغانه به وظیفه حاکم تمام ماورالنهر از طرف خلیفه المعتمد تعین میشود. زرنج متعاقبا توسط سامانی ها در911 م تسخیر میشود. حالا مخروبه های آن حدود 6 کیلومتر در شمال زرنج فعلی واقع بوده و مانند ساحۀ نادعلی است که قبلا در رابطه به یک ارگ مربوط به دوران های هخامنشی و ماقبل آن بحث شده و نشاندهندۀ موقعیت سده های قبلی پایتخت بودن منطقه است.

جنگل طبیعی تنباکولو: در بخش هوراند واقع شده و بعنوان یکی از مناطق جنگلی ارزشمند رویشگاه گونه های متنوع گیاهی و یکی از جاذبه های مهم گردشگری شهرستان به شمار می آید که سالانه پذیرای هزاران گردشگر می باشد. این جنگل بیش از 50 درصد کل بارندگی منطقۀ آمازون را تولید میکنند و حتی بر الگوهای بارندگی خارج از آمریکای جنوبی نیز تأثیر میگذارند. این اثر یک ماکیومنتری عالی است. ییلاقهای مختلفی مانند ییلاق ایل بسطاملو، کوههای روستای کلیبر، چپرلی و آقداش، محل عشایر کوچنشین این ناحیه می باشد که بازدید از چادرها و تماشای زندگی این مردمان پرتلاش و مهماننواز، خود تجربهای عالی و خاص خواهد بود.

احیای دوبارۀ ایرانیان برخلاف عقاید عمومی در زمان فشار روز افزون ترکها از جنوب آسیای میانه بالای مردمان ایرانی فلات بوقوع میپیوندد. آیا محمود غزنوی را میتوان با رستم (قهرمان ایرانی) یا با دشمن او(افراسیاب شاه تورانیان) تشخیص کرد؟ یک مثالی خوب ایرانیان شرقی که پیرو اسلام میشوند، برمکیها یا البرمکیها میباشند. بآنهم مسلمانان تا اندازۀ درست میگفتند، چون مردم غیرمسلمان افغانستان شرقی از نگاه فرهنگی قویا با هندیان نیم قاره رابطه داشتند. مسلمانان آنها را منحیث هندیان میشناختند، درحالی که تعداد زیاد حاکمان محلی آنها اولادۀ هونها یا ترکها بودند. سیستان متعاقبا تعداد زیاد مردمان با منشای مشکوک را جذب میکند.

درزمان او، سیستان هنوزیک ساحه سرحدی بوده و پاسگاه مرزی اسلام را تشکیل میدهد. ذکریا به حبیب گفت زودباش پاپوشها را تمام بکنیم بدهیم. رئیس مدیریت منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری همچنین گفت که در راستای مدیریت پایدار منابع طبیعی، قرار است در سال 1398 خورشیدی، 850 هکتار جنگل پسته و چهارمغز در ولایت های کنرهاف بادغیس، سمنگان، لغمان و لوگر ایجاد شود. در فصل زمستان هم این جنگل زیبا با پر شدن از برف، به نحوهی دیگری دلربایی میکند و عاشقان برف بازی و عکاسی از طبیعت برفی را به سمت خود میکشاند. آنها دراواخرسده هشتم و اوایل نهم نقش مهمی درادارۀ خلیفه بغداد بازی میکنند.

چهار پسر اسد در خدمت خلیفه المامون (33- 813 م) قرارداشته و هر چهار نفر در خراسان حاکمیت داشتند، بشمول الیاس که حاکم هرات است. خلیفه بغداد مجبور میگردد بطور رسمی او را بحیث حاکم سیستان، خراسان و فارس تعین کند. سیستان حد اقل بطور ظاهری تحت کنترول ایشان قرارمیگیرد. یکی ازمراکزاولیۀ این جنبش ناحیۀ سیستان فعلی بوده است. دورۀ رشد سیاسی و فرهنگی سیستان در861 م شروع میشود، وقتی یک دودمان جدید و قدرتمند بنام صفاریها ظهورمیکند. بآنهم او در پایان (900 م) در نزدیکی بلخ توسط قدرت روزافزون دودمان ایرانی دیگری، اینزمان از شمال آمودریا بنام سامانیها، تحت اسماعیل بن احمد (892- 907 م)، شکست میخورد.

یعقوب توسط برادرش “عمر بن لیث” (901- 879 م) جانشین میشود که کوشش میکند قدرت خود را بطرف غرب و شمال توسعه دهد. این سلطنت توسط یعقوب بن لیث ملقب به الصفار”مسگر” بنیاد میشود. این زمانی است که درآن زبانهای ایرانی و بخصوص پارسی و فرهنگ ایرانی بصورت عام خود را بقیمت نفوذ اعراب تبارز میدهند. لذا پس از چندین سده، افغانستان شمالی و جنوبی را (اگرچه ظاهری) تحت یک حاکم ایرانی واقعا مستقل متحد میسازد. رنسانس فرهنگی با خود مختاری روزافزون سیاسی همزمان است، حاکمان محلی برسرزمین تسلط دارند، اما بطور ظاهری یا غیرآن، خلیفه بغداد را بحیث حاکم خویش میشناسند.

این منطقه در طول زمان نامهای مختلفی داشته و به نامهای قرهداغ، قراجه داغ، قرجه داغ و قرچه داغ خوانده میشده اما از سال ۱۳۱۵ و بعد از سفر رضاشاه به ارسباران تغییر نام پیدا کرد که با توجه به نزدیکی آن به رود ارس مشخص است این نام از کجا آماده است. این بزم در دو سال پیش بوده، ولی این زمان که از یکسو مردم از گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده میبودند، و از یکسو بهبهانی از عینالدوله رنجیدگی میداشت، و از یکسو کارکنان اتابک بیکار نایستاده از عینالدوله بکارشکنی میکوشیدند، این پیکره را پیدا کرده، و چون محرم فرا رسیده و بازار ملایان گرم خواستی بود، بدست آنان دادند، و آنان بدستاویز اینکه نوز «باسلام استهزاء و بعلماء توهین کرده» بناله و نکوهش برخاستند.

زمانی كه از طریق آژانسها به جنگل ابر میروید مشكلی برای پیدا كردن كمپ مناسب ندارید. اگرچه از آن زمان به بعد سیر جنگل زدایی در آمازون نزولی بوده، اما از سال ۲۰۱۲ بار دیگر شتاب گرفته است. اما این حمله برای او گران تمام شده، درنزدیکی بغداد شکست خورده و متعاقبا در 879 م میمیرد. پوشش گیاهی این منطقه هم بسیار متنوع است. به علاوه عده ای از طبیعت گردان تابستان ها در آنجا کمپ می زنند ولی نباید فراموش کرد که شب های فیلبند در همه فصول، سرد است.

درافسانه های ایرانیان (طورمثال درشهنامه)، این تهدید بشکل مبارزه بمقابل ترکها (توران) قویا برجسته میشود. مضمون اصلی این کتاب مبارزه حماسی ایرانیان بمقابل تورانیان است. این کتاب از ۱۸۹ برگ PDF و حجمی کمتر از ۱ مگابایت تشکیل شده است. این ها در مناطق استوایی نزدیک به 25 درجه شمال و جنوب عرض جغرافیایی رخ می دهد. با توجه به مطالب عنوان شده و وجود گونه های مهم ژنتیکی، کمیاب و منحصر به فرد در جنگل بکر و سرسبز ارسباران همچنین وجود مناطق بسیار دیدنی و لذت بخش منطقه اجرای برنامه های حفاظتی و سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در امر توسعه و ایجاد صنعت گردشگری و توریسم در این منطقه می توان در آینده امیدوار بود که جنگل ارسباران به عنوان قطب گردشگری و توریستی مطرح شده و توان منطقه را در پیشرفت اقتصاد و جهانگردی بالا ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید